Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu podgrzewacza gazu.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic

Zakres prac wraz z uwagami przedstawia Załącznik nr 1.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji prac: podczas kampanii tlenkowej.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dokumentacja techniczna do wglądu podczas wizji lokalnej.
Materiały tj wkład wewnętrzny palnika oraz elementy złączne do montażu dostarczy Zamawiający, pozostałe materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac dla wariantu I i II zakresu prac.
2. Czas realizacji prac dla wariantu I i II zakresu prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Grzegorz Dudek tel. wew. 523, kom. 512403430.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remontu podgrzewacza gazu.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 11 września 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty.
2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: