Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu podestu betonowego w rejonie kruszarki zębatej w Hali Spiekalni

Przewidywany termin realizacji prac: do 15.12.2017 r.

ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.

Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Materiały podstawowe, pomocnicze, sprzęt, urządzenia oraz transport potrzebne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych elementów zakresu prac.
2. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont podestu betonowego w rejonie kruszarki zębatej w Hali Spiekalni” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 26.10. 2017 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
– odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

UWAGI:
1. Remont będzie odbywać się na czynnym obiekcie.
2. Wykonawca powinien ująć w wycenie koszty związane z oczyszczeniem podestów
i konstrukcji z pyłów oraz zabezpieczenia kruszarki zębatej.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej przeprowadzić wg technologii:
1 x SigmaCover 400 – 135 µm (kolor szary)
1 x SigmaCover 400 – 135 µm (kolor biały)
1 x SigmaDur 520 – 50 µm (kolor szary)
4. Odtworzenie powłok malarskich wraz z przygotowaniem podłoża wykonać poza każdy węzeł na dł. ok. 0,5m w każdym kierunku.
5. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić książkę obmiarów.
6. Gruz Wykonawca zutylizuje w własnym zakresie.
7. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI

Załączniki: