Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont pieca zapalaczki, rys. 0783-00-2 (dokumentacja techniczna istniejącego układu do wglądu w siedzibie Zamawiającego).

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ITT Z RUDNA

Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

Preferowany termin realizacji prac: 15.01.2019r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony i uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Zdzisław Śliwa tel.(32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422

Pan Piotr Wacławek tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, które powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
  2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem.
  3. Warunki i forma płatności.
  4. Warunki i czas trwania gwarancji.
  5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont pieca zapalaczki” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 30 września 2018r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru Oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

–  zawarcia umowy na niepełny zakres robót,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: