Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu pieca kupelacyjnego Dorre’a, zgodnie z zakresem prac – Załącznik nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.B.P.P „PIEC-BUD” Wrocław Sp. z o.o. z Legnicy

Termin realizacji: Listopad 2019 r.

Czas realizacji: około 2,5 tygodnia.

 

Planowane rozpoczęcie prac:  04.11.2019 r.

Materiały (za wyjątkiem materiałów budowlanych), sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.     

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania zakresu prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 4. Warunki gwarancji.
 5. Warunki płatności.
 6. Referencje.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • część mechaniczna Pan Jakub Hajda kom. 502 590 953.
 • część budowlana Pan Grzegorz Pitas kom. 512 403 476.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont pieca kupelacyjnego Dorre’a” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 27 września 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: