Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu pęknięć dźwigarów i podestu roboczego suwnicy chwytakowej Q=5T nr 2 na wydziale PMS.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

Zakres prac obejmuje:

 1. Weryfikacja pęknięć mostu i podestu roboczego suwnicy.
 2. Opracowanie technologii remontu.
 3. Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz zatwierdzenie w odpowiednim oddziale UDT.
 4. Wykonanie remontu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja techniczną.
 5. Spawanie pęknięcia szyny jezdnej torowiska oraz spawanie pęknięć mocowania szyny do belki.
 6. Uczestnictwo w odbiorze UDT po wykonaniu remontu.

 

Przewidywany termin realizacji prac : do dnia 06.08.2020 r.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wizja lokalna będzie możliwa w godz. 14.00 – 20.00.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu (w tym: dźwig i zwyżka) niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac zgodnie z zakresem prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Stosowne uprawnienia UDT do wykonywania tego typu prac.

 

 Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jakub Kud  tel. kom. 512 403 451.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont pęknięć dźwigarów

i podestu roboczego suwnicy chwytakowej Q=5T nr 2 na wydziale PMS” należy złożyć

w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 8 lipca 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.