Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont oznakowania przeszkód lotniczych i instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym obiektu 02459-2012-03 – komin PSP-ORO znajdującego się na terenie  Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: MY-SOFT Sp. z o.o. z Warszawy

Zakres prac obejmuje:

I. Inwentaryzacja obiektu wraz z istniejącą infrastrukturą elektryczną i budowlaną oraz infrastrukturą towarzyszącą/przyległą wraz z lokalizacją geodezyjną/kartograficzną

II. Zapoznanie się z stanem technicznym budowli i wszystkich jej instalacji oraz bieżącymi raportami z przeglądu instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

III. Wykonanie pełnego projektu wykonawczego wielobranżowego remontu obiektu w zakresie przewidzianego remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

IV. Kompleksowe wykonanie i pozyskanie wymaganych: uzgodnień, decyzji, wniosków i akceptacji, wymaganych przez organy zewnętrzne między innymi z strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

V. Realizacja przedsięwzięcia w oparciu o projekt:

  1. Zakres remontu instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym system nocny:
   a) dostawa i montaż kompletnych opraw oświetleniowych (minimalne wymagania to: stopień szczelności IP66, stopień odporności na udary mechaniczne IK08, zabezpieczenie przepięciowe),
   b) dostawa i montaż tras kablowych (koryta utrzymujące ciągłość potencjału, łączniki, pokrywy, atestowane kotwy chemiczne, zaciski mocujące) konstrukcji wsporczych, uchwytów montażowych – wykonanych ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności mechanicznej,
   c) dostawa i montaż kompletnej rozdzielni zasilającej i sterującej wyposażonej między innymi w:

wyłącznik główny, sterownik oświetlenia przeszkodowego – preferowane rozwiązanie z wykorzystaniem PLC i HMI firmy OMRON, ogrzewanie,  automatyczny przełącznik faz, zabezpieczenia zwarciowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, zabezpieczenia przepięciowe zasilania i poszczególnych odbiorów, zegar astronomiczny, automat zmierzchowy, lokalny i zdalny układ monitorowania parametrów elektrycznych instalacji, awaryjny układ sterowania ręcznego i sygnalizacji

Skrzynka sterownicza w wykonaniu: z stali kwasoodpornej, IP 66, odpornej na udary mechaniczne IK 10 (minimum), II stopień ochrony.

d) dostawa i montaż kompletnego sytemu zasilania gwarantowanego (UPS) wraz z skrzynka serwisową (wymagania jak wyżej),

e) dostawa i montaż skrzynek lokalnych/pośredniczących wraz z zabezpieczeniami elektrycznymi (min. zabezpieczenia przepięciowe) w wykonaniu: ze stali kwasoodpornej, IP 65, odporna na udary mechaniczne IK 10 (min ), II stopień ochrony,

f) dostawa i montaż kompletnego okablowania zasilającego, opartego na produktach o wysokiej odporności na działanie warunków środowiska pracy między innymi promieniowanie UV, temperaturę, odporność chemiczna.

 

VI. Wykonanie kompletnych, wymaganych prawem, pomiarów elektrycznych, wykonanej instalacji.

VII. Przeprowadzenie prób i uruchomienie instalacji wraz z sytemu sterowania i sygnalizacji.

VIII. Demontaż starych zbędnych elementów instalacji bezpieczeństwa (składowanie we wskazanym miejscu w odległości do 1 km).

IX. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z DTR, instrukcji eksploatacji i BHP, dokumentacji zdjęciowej z realizacji prac (wersja papierowa 4 egz., elektronicznej w formacie pdf., edytowalna w formacie dwg.) oraz przekazanie dokumentacji jakościowej potwierdzającej prawidłowość wykonania instalacji i podzespołów.

X. Przekazanie informacji technicznych o zakończeniu prac remontowych do właściwych organów zewnętrznych w tym do Urzędu Lotnictwa Cywilnego celem aktualizacji statusu oznakowania obiektu w bazie danych urzędu.

Projekt powinien zawierać pełną dokumentację części: konstrukcyjnej, budowlanej, elektrycznej, AKP i S,  (PLC, HMI – w przypadku zastosowania edytowalnego oprogramowania – kody źródłowe).

 

Przewidywany termin realizacji: 2024 r.

 

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Wymagany okres gwarancji: 10 lat.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

W odniesieniu do remontowanego obiektu:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem:
  a) kosztów opracowania projektu wykonawczego
  b) kosztów dostaw materiałów,
  c) kosztów prac montażowych,
  d) kosztów opracowania dokumentacji powykonawczej,
  e) kosztów opracowania dokumentacji (opcja dodatkowa).2. Harmonogram prac i dostaw:
  a) Inwentaryzacja stanu istniejącego.
  b) Opracowanie projektu technicznego.
  c) Uzgodnienia projektowe.
  d) Kompletacja dostaw.
  e) Realizacja prac obiektowych.
  f) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.3. Opis szczegółowy zastosowanych rozwiązań, trybów pracy i aparatury technicznej -przedstawić w formie szkiców/schematy poglądowe oraz prezentacja (koncepcji).

  4. Opis zastosowanej technologii wykonania z uwzględnieniem przepisów BHP.
  5. Warunki i forma płatności.
  6. Warunki i czas trwania gwarancji.
  7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
  9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 1. Łukasz Paliga (32) 288 84 44 wew. 883 kom. 512 403 461,
 2. Marek Góra (32) 288 84 44 wew. 553 kom. 512 403 482.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Remont oznakowania przeszkód lotniczych i instalacji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym obiektu 02459-2012-03 – komin PSP-ORO znajdującego się na terenie  Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna (Zp 36318)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 18 stycznia 2024 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.