Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont oświetlenia ulicznego na odcinkach:

I. od skrzyżowania zlokalizowanego przy budynku magazynu PMS do i na terenie przyległym Głównej Stacji Zasilania GSZ-2 (ok. 500 m),

II. od skrzyżowania zlokalizowanego przy budynku magazynu PMS wzdłuż drogi
przy magazynie od strony wschodniej i południowej ( ok. 300m),

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.H.U. „TRE-ELEKTRYK” Tomasz Kowalski z Olkusza

 

Zakres prac i dostaw składających się na określone wyżej zadanie:

 1. Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z punktami zasilania.
 2. Klasyfikacja rejonów oświetlenia zgodnie z aktualnym i przyszłym przeznaczeniem.
 3. Wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu technicznego (wykonawczego) instalacji oświetlenia – instalacja powinna być zaprojektowana/przygotowana
  do podłączenia docelowo pod otwarty zdalny system sterowania umożliwiającego pozyskiwanie informacji o zużyciu energii elektrycznej, awariach w czasie rzeczywistym
  oraz o zapisy archiwalne.
 4. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych – w przypadku zaistnienia konieczności ich wykonania.
 5. Wymiana lub remont słupów oświetleniowych 10 szt.:
  a) wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej słupów,
  b) wymiana tablic przyłączeniowych,
  c) wymiana osłon tablic przyłączeniowych,
  d) wymiana wysięków.
 6. Demontaż i utylizacja istniejących uszkodzonych słupów oświetleniowych wraz
  z oprawami (opcjonalnie w przypadku konieczności ich wymiany) oraz dodatkowo około 5 słupów wskazanych przez służby na terenie HCM.
 7. Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej na podstawie dokumentacji wykonawczej:
  a) adaptacja rozdzielni wg. potrzeb własnych Głównej Stacji Zasilania GSZ-2 (zakres I):
  – nowego pola odpływowego,
  – zabudowa aparatury zabezpieczeniowej i sterowniczej,
  – zabudowa licznika energii elektrycznej,
  – zabudowa układu sterowania opartego na systemie DALI i sterownik PLC Omron.
  b) adaptacja przyłącza elektrycznego dla instalacji oświetleniowej drogi – magazyn (zakres II).
  c) Wykonanie około 40 metrów przecisków pod: drogami, placami i kanałami w miejscach narażonych na uszkodzenie kabla zastosowanie rury osłonowej np. RHDPE 110 x 5,5.
  d) Dostawa i ułożenie kabli: zasilających, sterowniczych w wykopach (kable miedziane).
  e) Dostawa i ułożenie instalacji uziemiającej (bednarki – min 30×5).
  f) Dostawa i zabudowa 10 słupów ulicznych z fundamentami (słupy wykonane z kompozytu polimerowego lub stali odpornej na działanie agresywnego środowiska – preferowane SKPF 8,0 słup oświetleniowy o wysokości 8 m wraz z wysięgnikiem 1,5 m i wysokości
  1 m (grupa WJ2 średnica osadzenia fi 60 + prefabrykowany fundament betonowy F-120/43
  dla słupów o średnicy dolnej 193 mm, zestaw montażowy – producent Alumasta, złącze słupowe typ IZK).
  g) Dostawa i zabudowa 20 lamp ulicznych LED (wraz z osprzętem) wyposażone w gniazdo NEMASOCET oraz zasilacz sterowany (gwarancja min. 7 lat na kompletne oprawy
  – preferowane oprawy serii Evolume 1740 96W LENS E1 CLO firmy Fagerhult).
 1. Wykonanie pomiarów elektrycznych.
 2. Uruchomienie instalacji.
 3. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.
 4. Wykonie dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa i wersja elektroniczna – plik DWG).
 5. Aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych w formie DWG.
 6. Opracowanie szczegółowego wyliczenia efektu oszczędności energii dla wykonanej instalacji na obszarze objętym projektem.

 

Przewidywany termin realizacji: lipiec – sierpień 2021 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

UWAGA: Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną proponuje się ustalić wizje lokalne
na drugą połowę maja.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów:
  a) prac projektowych,
  b) kosztu realizacji projektu (kosztorys wykonawczy wraz z tabelą elementów scalonych),
  c) cen jednostkowych materiałów,
  d) dostaw, montażu i uruchomienia instalacji,
 2. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego oraz DTR wraz z szkicami instalacji.
 3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Koszty serwisów dodatkowych.
 7. Oświadczenie o:
  a) przeprowadzeniu wizji lokalnej,
  b) wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania i zapoznaniu się z:
  – miejscem prowadzenia prac,
  – pełnym zakresem prac w tym z warunkami przyłączeniowymi obiektu
 1. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 2. Oświadczenie, że nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.
 3. Zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 4. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan Bronisław JAWOREK  tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 • Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461
 • Pan Zbigniew KURZAWA tel. (32) 288 84 44 wew. 609,

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont oświetlenia ulicznego
na odcinku od skrzyżowania zlokalizowanego przy budynku magazynu PMS do i na terenie przyległym Głównej Stacji Zasilania GSZ-2 (Zp 22616)”
należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie
do 11.06 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.