Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Remont oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania zlokalizowanego przy budynku ORO do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: KONSORCJUM FIRM JAS-AL SP. Z O.O. (LIDER) ORAZ DORMAR MARIUSZ MROCZEK Z GLIWIC

Zakres prac:

 1. Inwentaryzacja istniejące instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz punktem zasilania.
 2. Klasyfikacja rejonów oświetlenia zgodnie z aktualnym i przyszłym przeznaczeniem.
 3. Wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu technicznego (wykonawczego) instalacji oświetlenia – instalacja powinna być zaprojektowana/przygotowana do podłączenia  docelowo pod otwarty zdalny system sterowania umożliwiającego pozyskiwanie informacji o zużyciu energii elektrycznej, awariach w czasie rzeczywisty oraz zapisy archiwalne.
 4. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych – w przypadku zaistnienia konieczności ich wykonania.
 5. Demontaż i utylizacja istniejących uszkodzonych słupów oświetleniowych wraz z oprawami, oraz dodatkowo około 10 słupów wskazanych przez służby na terenie HCM.
 6. Wykonanie kompletnej instalacji  elektrycznej na podstawie dokumentacji wykonawczej:
  1. adaptacja rozdzielni 9/13  Zakładowej Oczyszczalni Ścieków:
 • wykonanie nowego pola odpływowego,
 • zabudowa aparatury zabezpieczeniowej i sterowniczej,
 • zabudowa licznika energii elektrycznej,
 • zabudowa układu sterowania wraz z zegarami astronomicznymi
  1. Wykonanie około 70 metrów przecisków pod drogami i torami – w miejscach narażonych na uszkodzenie kabla zastosowanie rury osłonowej np. RHDPE 110 x5,5
  2. Dostawa i ułożenie kabli: zasilających, sterowniczych  w wykopach ( kable miedziane).
  3. Dostawa i zabudowa słupów ulicznych z fundamentami ( słupy wykonane z kompozytu lub stali odpornej na działanie agresywnego środowiska)
  4. Dostawa i zabudowa lampy ulicznych LED wyposażone  w gniazdo NEMASOCET oraz zasilacz sterowany.
 1. Wykonanie pomiarów elektrycznych.
 2. Uruchomienie instalacji.
 3. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.
 4. Wykonie dokumentacji powykonawczej ( wersja papierowa i wersja elektroniczna – plik DWG).
 5. Aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych w formie DWG.
 6. Opracowanie szczegółowego wyliczenia efektu oszczędności energii dla wykonanej instalacji na obszarze objętym projektem.

 

Przewidywany termin realizacji: do września 2018r

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 25.07.2018 r. godz. 1000
 2. 01.08.2018 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem.
 3. Szczegółowy opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 8. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA tel.(32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków

 

Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania przy budynku ORO do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków (ZP 8161)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 7 sierpnia 2018 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.