Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania zlokalizowanego przy budynku ORO do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków (ok. 800m).

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.H.U. „TRE-ELEKTRYK” Tomasz Kowalski z Olkusza

 

Zakres prac i dostaw składających się na określone wyżej zadanie:

 1. Inwentaryzacja istniejące instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z punktem zasilania.
 2. Klasyfikacja rejonów oświetlenia zgodnie z aktualnym i przyszłym przeznaczeniem.
 3. Wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu technicznego (wykonawczego) instalacji oświetlenia – instalacja powinna być zaprojektowana/przygotowana do podłączenia  docelowo pod otwarty zdalny system sterowania umożliwiającego pozyskiwanie informacji o zużyciu energii elektrycznej, awariach w czasie rzeczywisty oraz zapisy archiwalne.
 4. Przygotowanie wniosku wraz ze złożeniem w Starostwie Tarnogórskim zgłoszenia rozpoczęcia prac remontowych obejmujących niniejszy zakres zapytania, a w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, opracowanie projektu budowlanego oraz innych dokumentów przewidzianych prawem w tym uzgodnień w celu uzyskania w/w pozwolenia.
 5. Demontaż i utylizacja istniejących uszkodzonych słupów oświetleniowych wraz z oprawami (opcjonalnie w przypadku konieczności ich wymiany)  oraz dodatkowo około 10 słupów wskazanych przez służby na terenie HCM.
 6. Wykonanie kompletnej instalacji  elektrycznej na podstawie dokumentacji wykonawczej:
  a) adaptacja rozdzielni 9/13  Zakładowej Oczyszczalni Ścieków:
 • nowego pola odpływowego,
 • zabudowa aparatury zabezpieczeniowej i sterowniczej,
 • zabudowa licznika energii elektrycznej,
 • zabudowa układu sterowania opartego na systemie DALI i sterownik PLC Omron.b) Wykonanie około 70 metrów przecisków pod drogami i torami – w miejscach narażonych na uszkodzenie kabla zastosowanie rury osłonowej np. RHDPE 110 x5,5
  c) Dostawa i ułożenie kabli: zasilających, sterowniczych  w wykopach (kable miedziane).
  d) Dostawa i zabudowa słupów ulicznych z fundamentami (słupy wykonane z kompozytu lub stali odpornej na działanie agresywnego środowiska)
  e) Dostawa i zabudowa lampy ulicznych LED wyposażone  w gniazdo NEMASOCET oraz zasilacz sterowany (gwarancja min. 10 lat na kompletne oprawy).7. Wykonanie pomiarów elektrycznych.
  8. Uruchomienie instalacji.
  9. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.
  10. Wykonie dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa i wersja elektroniczna – plik DWG).
  11. Opracowanie geodezyjnej mapy powykonawczej wraz ze zgłoszeniem jej do zasobów mapowych.
  12. Opracowanie szczegółowego wyliczenia efektu oszczędności energii dla wykonanej instalacji na obszarze objętym projektem.

 

Przewidywany termin realizacji: kwiecień – maj 2022 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie minimum 14 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia na stronie HCM S.A.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów:
  – prac projektowych,
  – koszt realizacji projektu (kosztorys wykonawczy wraz z tabelą elementów scalonych),
  – cen jednostkowych materiałów
  – dostaw, montażu i uruchomienia instalacji,
 2. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego oraz DTR wraz z szkicami instalacji.
 3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Koszty serwisów dodatkowych.
 7. Oświadczenie o:
  a) przeprowadzeniu wizji lokalnej,
  b) wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania i zapoznaniu się z:
  – miejscem prowadzenia prac,
  – pełnym zakresem prac w tym z warunkami przyłączeniowymi obiektu.
 1. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 2. Oświadczenie, że nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.
 3. Zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.

11.Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania zlokalizowanego przy budynki ORO do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków (Zp 27432)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 22.03 2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.