Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: remont oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania zlokalizowanego przy budynku magazynu BHP do skrzyżowania przy składowisku koksu i stacji SO-43 (ok. 500m).

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.H.U. „TRE-ELEKTRYK” Tomasz Kowalski z Olkusza

Zakres prac i dostaw składających się na określone wyżej zadanie:

 1. Inwentaryzacja istniejące instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z punktem zasilania.
 2. Klasyfikacja rejonów oświetlenia zgodnie z aktualnym i przyszłym przeznaczeniem.
 3. Wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu technicznego (wykonawczego) instalacji oświetlenia – instalacja powinna być zaprojektowana/przygotowana do podłączenia docelowo pod otwarty zdalny system sterowania umożliwiającego pozyskiwanie informacji o zużyciu energii elektrycznej, awariach w czasie rzeczywisty oraz zapisy archiwalne.
 4. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych – w przypadku zaistnienia konieczności ich wykonania.
 5. Wymiana słupów oświetleniowych 11 szt. :
  a) wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej słupów,
  b) wymiana tablic przyłączeniowych,
  c) wymiana osłon tablic przyłączeniowych,
  d) wymiana wysięków.
 6. Demontaż i utylizacja istniejących uszkodzonych słupów oświetleniowych, oprawy do złożenia w wskazanym miejscu przez służby HCM S.A. w odległości do 1 km.
 7. Wykonanie kompletnej instalacji  elektrycznej na podstawie dokumentacji wykonawczej:a) adaptacja rozdzielni przy budynku markowni:  – nowego pola odpływowego, – zabudowa aparatury zabezpieczeniowej i sterowniczej, – zabudowa licznika energii elektrycznejb) wykonanie około 25 metrów przecisków pod: drogami, torami,  placami  i kanałami – w miejscach narażonych na uszkodzenie kabla zastosowanie rury osłonowej np. RHDPE 110 x 5,5,c) dostawa i ułożenie kabli: zasilających, sterowniczych  w wykopach (kable miedziane),d) dostawa i zabudowa 11 słupów ulicznych z fundamentami (słupy wykonane z kompozytu lub stali odpornej na działanie agresywnego środowiska), e) dostawa i zabudowa lampy ulicznych LED produkcji Fagerhult  wyposażone w gniazdo NEMASOCET oraz zasilacz sterowany (gwarancja min. 10 lat na kompletne oprawy).
 8. Wykonanie pomiarów elektrycznych.
 9. Uruchomienie instalacji.
 10. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.
 11. Wykonie dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa i wersja elektroniczna – plik DWG).
 12. Aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych w formie DWG.
 13. Opracowanie szczegółowego wyliczenia efektu oszczędności energii dla wykonanej instalacji na obszarze objętym projektem.

Przewidywany termin realizacji: czerwiec– sierpień 2023 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Prace prowadzone będą na czynnym zakładzie.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów:

a) prac projektowych,

b) koszt realizacji projektu (kosztorys wykonawczy wraz z tabelą elementów scalonych),

c) cen jednostkowych materiałów,

d) dostaw, montażu i uruchomienia instalacji.

2.Pełny koszt jednostkowy dostawy materiałów, wykonania prac i uruchomienia jednego punktu oświetleniowego w zakresie jak wyżej – możliwość rozszerzenia zakresu realizacji o dodatkowe punkty oświetleniowe.

3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego oraz DTR wraz z szkicami instalacji.

4. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.

5. Warunki i forma płatności.

6. Warunki i czas trwania gwarancji.

7. Koszty serwisów dodatkowych.

8. Oświadczenie o:

a) przeprowadzeniu wizji lokalnej,

b) wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania i zapoznaniu się z miejscem prowadzenia prac oraz pełnym zakresem prac w tym z warunkami przyłączeniowymi obiektu.

9. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.

10. Oświadczenie, że nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.

11. Zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.

12. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: PAN Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania zlokalizowanego przy budynku magazynu BHP do skrzyżowania przy składowisku koksu i stacji SO-43 (Zp 32291)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 21 marca 2023 r.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.