Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Remont oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania przy budynku magazynu PMS – do i na terenie przyległym Głównej Stacji Zasilania GSZ-2 (ok. 500m)

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac
 

Zakres prac:

 1. Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz punktem zasilania.
 2. Klasyfikacja rejonów oświetlenia zgodnie z aktualnym i przyszłym przeznaczeniem.
 1. Wykonanie kompleksowego, wielobranżowego projektu technicznego (wykonawczego) instalacji oświetlenia – instalacja powinna być zaprojektowana/przygotowana do podłączenia docelowo pod otwarty, zdalny system sterowania umożliwiającego pozyskiwanie informacji o zużyciu energii elektrycznej, awariach w czasie rzeczywisty oraz zapisy archiwalne.
 1. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych – w przypadku zaistnienia konieczności ich wykonania.
 2. Wymiana lub remont słupów oświetleniowych 10 szt. :
  1. wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej słupów,
  2. wymiana tablic przyłączeniowych,
  3. wymiana osłon tablic przyłączeniowych,
  4. wymiana wysięków.
 3. Demontaż i utylizacja istniejących uszkodzonych słupów oświetleniowych wraz z oprawami (opcjonalnie w przypadku konieczności ich wymiany)  oraz dodatkowo około 5 słupów wskazanych przez służby na terenie HCM.
 4. Wykonanie kompletnej instalacji  elektrycznej na podstawie dokumentacji wykonawczej:
  1. adaptacja rozdzielni potrzeb własnych Głównej Stacji Zasilania GSZ-2 :
 • nowego pola odpływowego,
 • zabudowa aparatury zabezpieczeniowej i sterowniczej,
 • zabudowa licznika energii elektrycznej,
 • zabudowa układu sterowania opartego na systemie DALI i sterownik PLC Omron.
  1. Wykonanie około 25 metrów przecisków pod: drogami, placami i kanałami                       – w miejscach narażonych na uszkodzenie kabla zastosowanie rury osłonowej np. RHDPE 110 x5,5
  2. Dostawa i ułożenie kabli: zasilających, sterowniczych  w wykopach ( kable miedziane).
  3. Dostawa i zabudowa 2 słupów ulicznych z fundamentami ( słupy wykonane z kompozytu lub stali odpornej na działanie agresywnego środowiska)
  4. Dostawa i zabudowa lampy ulicznych LED wyposażone  w gniazdo NEMASOCET oraz zasilacz sterowany ( gwarancja min 10 lat na kompletne oprawy).
 1. Wykonanie pomiarów elektrycznych.
 2. Uruchomienie instalacji.
 3. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.
 4. Wykonie dokumentacji powykonawczej ( wersja papierowa i wersja elektroniczna – plik DWG).
 5. Aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych w formie DWG.
 6. Opracowanie szczegółowego wyliczenia efektu oszczędności energii dla wykonanej instalacji na obszarze objętym projektem.

 

Celem zadania jest m.in. realizacja wytycznych zawartych w Audycie Efektywności Energetycznej, projekt powinien stanowić podstawę dla sporządzenia sprawozdania dla Urzędu Regulacji Energetyki, a zadanie należy realizować między innymi w oparciu o wytyczne dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Zamawiający oczekuje, że projekt zagwarantuje zużycie energii elektrycznej w obszarach objętych audytem na poziomie nie wyższym niż w nim wskazane.

 

Audyt efektywności energetycznej Modernizacji instalacji oświetleniowej oraz posiadana dokumentacja techniczna zostaną udostępnione podczas wizji lokalnej. 

Przewidywany termin realizacji: do 25 września 2018r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 03.08.2018 r. godz. 1000
 2. 07.08.2018 r. godz. 1000

Wykonawca zobowiązany zostanie do:

 1. Wykonania prac zgodnie z:

– aktualnym poziomem wiedzy technicznej, doświadczeniem i należytą starannością,

– wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz norm technicznych,

– etyką zawodową,

 1. Zastosowania najnowszych posiadanych przez siebie technologii oraz zapewnienia dobrej jakości wykonywanych prac,
 2. Przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ – porządkowych, instrukcji związanych z realizacją prac obowiązujących na terenie Zamawiającego,
 3. Utrzymania należytego porządku na terenie prowadzonych prac,
 4. Przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego,

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt opracowania projektu wykonawczego.
 2. Koszt realizacji prac remontowych – kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych:
 1. koszt dostaw materiałów,
 2. koszt prac montażowych,
 3. koszt opracowania dokumentacji powykonawczej.
 1. Szczegółowych harmonogram prac i dostaw z wyszczególnieniem:
 1. inwentaryzacji stanu istniejącego,
 2. opracowaniem projektu technicznego,
 3. uzgodnieniami projektowymi,
 4. kompletacją dostaw,
 5. realizacją prac obiektowych,
 6. wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
 1. Szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań technicznych: proponowanego systemu zasilania i sterowania, opomiarowania obwodów, kontroli, charakterystykę źródeł światła gwarantującą uzyskanie: długoterminowych okresów gwarancyjnych, minimalne koszty eksploatacji i serwisu
 2. Opis zastosowanej technologii wykonania z uwzględnieniem przepisów BHP.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA tel.(32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków

 

Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania przy budynku magazynu PMS – do i na terenie przyległym Głównej Stacji Zasilania GSZ-2 (ZP 8425)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 13 sierpnia 2018 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.