Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont oraz zabudowę pieca zapalaczki

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: IT&T GmbH Sp. z o.o. z Rudna

 Zakres prac zawarty został w Załączniku nr 1.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Przewidywany termin realizacji: 30 kwietnia 2024 r.

Termin zabudowy: maj – czerwiec 2024 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Wszystkie materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac (kosztorys wraz z tabelą elementów scalonych).
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udzielają:

 • część mechaniczna:

Pan Zbigniew KOŁACZEK tel. 32 / 2 888 444 wew. 798, tel. kom. 512 403 423

Pan Jakub HAJDA tel. 32 / 2 888 444 wew. 697, tel. kom. 502 590 953

 • część elektro-automatyczna:

Pan Adrian DYBAŁA tel. 32 / 2 888 444 wew. 792, tel. kom. 512 403 443

Pan Marek GÓRA tel. 32 / 2 888 444 wew. 553, tel. kom. 512 403 482

 • część ceramiczna:

Pan Jarosław PIELA tel. kom. 883 847 226

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Remont oraz zabudowa pieca zapalaczki (Zp 36493) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 26.01.2024 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik: