Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont oraz zabudowę pieca zapalaczki

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: INTERNATIONAL TECHNOLOGY & TRANSFER GmbH Sp. z o.o. z Rudno

Zakres prac wraz z rysunkiem technicznym nr 0783a-00-2 zawarty został w Załączniku nr 1.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Przewidywany termin realizacji: 15 kwietnia 2022 r.

Zabudowa piec zapalaczki: 2 połowa czerwca 2022 r. podczas Postoju Głównego

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Wszystkie materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

 • część mechaniczna:
 1. Pan Zbigniew Kołaczek tel. 32 / 2 888 444 wew. 798, tel. kom. 512 403 423
 2. Pan Jakub Hajda tel. 32 / 2 888 444 wew. 697, tel. kom. 502 590 953
 • część elektro-automatyczna:
 1. Pan Adrian Dybała tel. 32 / 2 888 444 wew. 792, tel. kom. 512 403 443
 2. Pan Tadeusz Mazur tel. 32 / 2 888 444 wew. 800, tel. kom. 512 403 442

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont oraz zabudowa pieca zapalaczki (Zp 26274) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: