Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont odwodnienia kanału kablowego w rejonie GSZ-2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY Z.U.H. „MELBUD I” SP.J. Z TARNOWSKICH GÓR.

Zakres prac:
1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu określenia najniższego punktu w kanale kablowym.
2. Wykonanie odwodnienia DN 150 wzdłuż kanału na długości ok. 60m (minimum trzy miejsca wpięcia).
3. Wymiana istniejącego odwodnienia DN 200 na długości ok. 50m.
4. Wybudowanie studzienki rewizyjnej FI 1000 w celu umożliwienia okresowego. czyszczenia kanalizacji odwadniającej kanał kablowy.
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Termin realizacji: kwiecień 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem prac oraz technicznymi możliwościami ich wykonania.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Czas wykonania prac wraz z harmonogramem prac.
3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Tomasz KAŁMUK tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom. 512 403 472

Branża elektryczna:
Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont odwodnienia kanału kablowego w rejonie GSZ-2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 7 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: