Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont odtworzeniowy zestawów jezdnych przenośnika stalowo – kubełkowego 2.92.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego.

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

 1. Demontaż do ponownego montażu kubełków zestawu jezdnego (4 kubełki).
 2. Weryfikacja stanu technicznego zdemontowanych elementów.
 3. Montaż z części nowych lub regenerowanych zestawów jezdnych.
 4. Remont (spawanie) kubełków.
 5. Remont krążników ø170 – wymiana łożysk.

Miesięczna ilość planowych zestawów jezdnych do remontu : około 10.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zleceniodawcy.

Przewidywany termin realizacji: marzec 2018r. ÷ marzec 2019r. (rok od podpisania umowy).

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac wraz z wyceną poszczególnych punktów zakresu prac.
 2. Czas remontu jednego zestawu jezdnego.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan Zbigniew Kołaczek tel. kom. 512403423.
 • Pan Zdzisław Śliwa tel. kom. 512403422.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont odtworzeniowy zestawów jezdnych przenośnika stalowo – kubełkowego 2.92” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 20.02.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.