Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont odtworzeniowy zestawów jezdnych przenośnika stalowo – kubełkowego 2.92

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 19.02.2021 r.

 

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

 1. demontaż do ponownego montażu kubełków zestawu jezdnego (4 kubełki).
 2. weryfikacja stanu technicznego zdemontowanych elementów.
 3. montaż z części nowych lub regenerowanych zestawów jezdnych.
 4. remont (spawanie) kubełków.
 5. remont krążników ϕ 170 – wymiana łożysk.

 

Miesięcznie do remontu planowanych jest około 10 zestawów jezdnych.

 

Dokumentacja techniczna suwnicy do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Przewidywany termin realizacji: marzec 2021 r. – marzec 2022 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega
w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

Pan Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422

Pan Zbigniew KOŁACZEK tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512 403 423

 


O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont odtworzeniowy zestawów jezdnych przenośnika stalowo – kubełkowego 2.92. (21405)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie
do dnia 29 stycznia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik: