Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu odtworzeniowego palnika nagrzewnicy dmuchu wg rys. III/1-136-00.
Wstępny zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – „PIEC-BUD” SP. Z O.O. Z LEGNICY.

Termin realizacji prac: do 5 tygodni.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: od pon. do pt w godz. 8.00 do 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Zdzisław Śliwa.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i termin gwarancji.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan:
– Zdzisław Śliwa tel. 32/2 888 444 wew. 698.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont odtworzeniowy palnika nagrzewnicy dmuchu” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 21 lutego 2017 r. godz. 11.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: