Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

 1. Remontu odtworzeniowego dezintegratora Theisen
 2. Wykonanie nowego wirnika wentylatora Theizen

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.B.P.P. „PIEC-BUD” Wrocław Sp. z o.o. z Legnicy.

Zakres prac:

 1. Remont odtworzeniowy wirnika i kosza stałego wirnika Theizen 2300 R wg. rysunku 07-666-1b poz. 1i 2 wraz z przynależnymi

Zakres prac mechanicznych:

 1. Wykonanie palcy i montaż kosza wirnika palcowego Ø323/1885×490 nr rys. 07-666-10 – 562 kg., poz. 16 tarcze kosza dostarcza HCM.
 2. Wykonanie palcy i montaż kosza palcowego stałego nr rys. 07-666-3 – 248 kg., poz. 1 tarcze kosza dostarcza HCM.
 3. Montaż koszy wirnika rys. 07-666-4 oraz wału rys. 07-666-02 w całość. Wał, drugi kosz wirnika i pierścień Ø595 dostarcza HCM.
 4. Wyważanie dynamiczne wirnika.
 5. Montaż koszy stałych do wirnika przed zabudową na stanowisku.

Wymagana jest weryfikacja rzeczywistych wymiarów dostarczonych elementów z wymiarami rysunkowymi dla zachowania wielkości konstrukcji.

 1. Wykonanie wirnika palcowego wg. rysunku 07-666-1b wraz z przynależnymi.

Przewidywany termin realizacji:

Pkt. 1 – luty/marzec 2018r.

Pkt. 2 – 35 tydzień roku 2018.

W celu zapoznania się z miejscem, przedmiotem prac, warunkami realizacji remontu Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem prac ze strony HCM.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan :

 • Zdzisław Śliwa 32 / 2 888 444 wew. 698, tel. kom. 512 403 422
 • Jakub Hajda 32 / 2 888 444 wew. 697, tel. kom. 502 590 953
 • Wiesław Cichoń 32 / 2 888 444 wew. 797, tel. kom. 512 403 392

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług remontowych wirników.

Materiały, sprzęt, urządzenia oraz transport potrzebne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega                  w styczności  z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Odrębną wycenę poszczególnych wariantów wykonania dla pkt. 1 i 2.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont odtworzeniowy dezintegratora Theisen, Wykonanie nowego wirnika wentylatora Theizen” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do 22 lutego 2018 r.  godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót.