Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont mostu szynowego 6kV w komorze transformatorowej TR2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Przedsiębiorstwo OPA – LABOR Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich

Zakres prac:

 1. Wykonanie projektu remontu mostu szynowego z zachowaniem  aktualnych parametrów uwzględniającego wymianę zużytych elementów (szyna Al. 2x; izolatory wsporcze – dobór i wymiana na nowe; połączenia elastyczne –  dobór i wymiana na nowe zastosować miedziane cynowane serii PG firmy IZAR). Konstrukcję mostu dostosować do istniejącego ustawienia transformatora.
 2. Wykonanie remontu (i wymiany elementów) części elektrycznej mostu szynowego i remontu części nośnej w niezbędnym zakresie.
 3. Wykonanie pomiarów pomontażowych, dokumentacji powykonawczej, przekazanie mostu do eksploatacji.

 

Przewidywane terminy realizacji:

 1. Etap I: prace projektowe: lipiec – sierpień 2020 r.
 2. Etap II: realizacja: max. 4 dni kalendarzowe wyznaczone przez Koordynatora Zamawiającego w trakcie trwania postoju remontowego w HCM S.A. Przewidywany czas postoju II połowa września 2020 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie podany z miesięcznym wyprzedzeniem.

Realizacja prac montażowych uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od Dystrybutora.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Każdy etap realizacji stanowi odrębny przedmiot wyceny.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych etapów (zgodnie z podanym zakresem).Dla każdego wycenionego etapu należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe,
 6. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Uwaga z dnia 03.04.2020 r.
Aktualny zapis – Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont mostu szynowego 6kV w komorze transformatorowej TR2 (ZP 17077)” należy dostarczyć do siedziby Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 14 kwietnia 2020r.

nieaktualny zapis – Podpisaną ofertę w formacie PDF należy przesłać drogą elektroniczną na adres zarzad@hcm.com.pl w terminie do 14 kwietnia 2020 r.

 

W tytule prosimy wpisać: „Oferta – PRI – Remont mostu szynowego 6kV w komorze transformatorowej TR2”.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.