Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont mechaniczny dmuchaw KKK nr 1 i 2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZAKŁAD TECHNICZNO – HANDLOWY „TECH-MIAR” Z DĄBROWY GÓRNICZEJ.

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

Termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, które powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów remontu każdej z dmuchaw.
2. Czas wykonania całości prac z wyszczególnieniem czasu realizacji remontu każdej z dmuchaw.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Zdzisław Śliwa tel.(32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422
Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953
Pan Piotr Wacławek tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont mechaniczny dmuchaw KKK nr 1 i 2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 26 września 2017r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: