Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na Remont maszyny odlewniczej nr 1

UWAGA: Zakończenie przetargu bez złożenia ofert

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 Przewidywany termin realizacji do 30 kwietnia 2024 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania zadania dostarczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości zadania.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania
  się z specyfiką i warunkami pracy na wydziale ORO
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela: Pan Denis ALEKSA kom. 883 845 143

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Remont maszyny odlewniczej nr 1 (Zp 37581) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 27 marca 2024 r.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty.
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

Załącznik-nr-1_zakres prac