Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont konstrukcji wraz z wymianą wyłożenia ceramicznego okapu V maszyny spiekalniczej, montaż stanowiskowy.

UWAGA: Zakończenie przetargu bez złożenia ofert

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Opracowanie technologii wykonania części ceramicznej w zakresie:
  – Zapoznanie się z technologią w chwili obecnej wykorzystywaną do wykonywania okapów.
  – Wykonanie analizy własności fizykochemicznych gazów procesowych mających bezpośredni kontakt z częścią wewnętrzna okapów.
  – Zapoznanie się z własnościami chemicznymi materiałów wsadowych do produkcji spieku.
  – Zapoznanie się ze strukturą i analizą chemiczną uszkodzonych fragmentów wyłożenia ceramicznego okapów usuniętych podczas prac remontowych i czyszczenia.
  – Dobór materiałów wyłożenia ceramicznego zgodnie ze specyfiką technologii w tym z profilem temperaturowym maszyny DL
  – Opracowanie technologii wykonania części ceramicznej (wyłożenia) okapu V
  – Wykonanie projektu wstępnego wraz ze szczegółowym opisem technologii wykonania dla części ceramicznej oraz elementami kotwiącymi i izolacyjnymi
 1. Dostawa wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania części ceramicznej okapu nr V
 2. Wykonanie części ceramicznej okapu nr V
 3. Wymiana okapu nr V wraz z wszystkimi pracami wynikającymi z zadania (wymiana kompensatorów, wykonanie otworów pod zabudowę AKPiS, montaż uszczelnień).
 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie jak wyżej.

 

Przewidywany termin realizacji: do I połowy marca 2023 r. montaż podczas postoju remontowego (3 dni robocze).

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Wszystkie części stalowe oraz materiały potrzebne do remontu za wyjątkiem materiałów ceramicznych zabezpiecza Zamawiający. System zbrojenia betonu do opracowania i dostarczenia przez Wykonawcę.

 

Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji zadania po stronie Wykonawcy.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania okapu.
 2. Szczegółowy opis techniczny zastosowanych rozwiązań i technologii.
 3. Warunki gwarancji i odpowiedzialności.
 4. Informacja o okresie ważności oferty.
 5. Oświadczenie o:
  5.1. Wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania,
  5.2. Zapoznaniu się z:
  5.2.1. Miejscem prowadzenia prac,
  5.2.2. Pełnym zakresem prac,
  5.2.3. Celem prowadzenia prac,
  5.2.4 Dostępną dokumentacją techniczną,
 1. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 2. Oświadczenie, że nie wnosi się uwag do zakresu prowadzenia robót.
 3. Deklarację o wykonaniu prac projektanckich na czynnych obiektach technologicznych w sposób bezprzerwowy dla tych instalacji.
 4. Referencje potwierdzające wykonanie zadań w podobnym zakresie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienie od realizacji części w/w zakresu.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800; kom. 512 403 442
 2. Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697; kom. 502 590 953

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie analizy możliwości i modernizacja konstrukcji wraz z wyłożeniem ceramicznym okapów maszyny spiekalniczej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 3 lutego 2023 r. godz. 1400.

 

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.