Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont kondensatora i komina kondensatora.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Sp. z o.o. z Legnicy.

Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie HCM S.A.

Planowany termin realizacji prac:

  • 1 zakresu prac: czerwiec 2018r. (od 6-tego dnia postoju),
  • 2 zakresu prac: czerwiec 2018r. (około 12 dni kalendarzowych).

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt realizacji całości prac wraz z wyceną poszczególnych punktów zakresu prac.
  2. Czas realizacji prac..
  3. Warunki i forma płatności.
  4. Warunki i czas trwania gwarancji.
  5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

  • Pan Wiesław Cichoń tel. kom. 512403392.
  • Pan Marcin Waloszczyk tel. kom. 512403460.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont kondensatora i komina kondensatora” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 22.02.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: