Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu komory nr 2 Elektrofiltra mokrego Io

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT SP. Z O.O. Z KATOWIC

Zakres prac  – Załącznik nr 1 znajduje się pod treścią ogłoszenia.

Rzeczywisty zakres prac zostanie sprecyzowany na początku postoju remontowego.

Prace remontowe będą przebiegać na wysokości +17,70m.

 Termin realizacji: Postój Główny w miesiącu maju 2019 r. –  12 dni kalendarzowych.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału .

 Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:

 • Piotr Wacławek tel. 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
 • Zdzisław Śliwa tel. wew. 698, tel. kom. 512 403 422.

Dokumentacja w wersji elektronicznej u Zamawiającego.

 Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody na spoiny szczepne , lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie , zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
 3. Czas realizacji prac wraz z harmonogramem. W harmonogramie prac remontowych należy zsynchronizować prace własne z pracami innymi oraz uwzględnić czas niezbędny do wymiany elektrod ulotowych, mycia ścian i komór metodą wysokich ciśnień.
 4. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 5. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Warunki gwarancji.
 8. Warunki płatności.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki: 

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remontu komory nr 2 Elektrofiltra mokrego Io należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do 22 lutego 2019 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do :

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik: