Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont komina Rafinerii Ołowiu H = 120 m na wydziale ORO

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

 Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 

Zakres remontu obejmuje:

 1. Demontaż galerii na poziomie + 115,0 m
 2. Demontaż drabiny na całej wysokości komina
 3. Demontaż podestu + 87,5 m
 4. Wykonanie nowej galerii na poziomie + 115,0 m
 5. Wykonanie nowej drabiny wraz z mocowaniami na całej wysokości komina
 6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego galerii na poziomie + 90,0 m
 7. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego galerii na poziomie + 50,0 m
 8. Naprawa powierzchni zewnętrznych, tj. uzupełnienie ubytków, uszkodzeń, zarysowań wg. rysunku. Proponuje się zastosować materiał typu PCC firmy SIKA
 9. Wykonanie instalacji odgromowej pionowej wraz z przeprowadzeniem pomiarów oraz projektem.
 10. Wykonanie i sprawdzenie pionowości komina
 11. Wykonanie malowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych.

 

Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu elementów z demontażu w zakresie Wykonawcy.

 

Przewidywany termin realizacji: do grudnia 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Marcin KACZMARCZYK tel. 32 / 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 512 403 431

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont komina Rafinerii Ołowiu H = 120 m na wydziale ORO (Zp 23342) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 21 maja 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: