Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont komina kondensatora.
UWAGA: ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.
Zakres prac obejmuje:

 1. Demontaż do ponownego pokrycia stalowego komina kondensatora – 1377kg.
 2. Demontaż złomowy płyt sklepienia – 1426kg.
 3. Wymiana płyt sklepienia – 1426kg i podwieszenie.
 4. Demontaż złomowy płyt wewnętrznych komina kondensatora – 3000kg.
 5. Wykonanie oraz wymiana płyt wewnętrznych komina kondensatora – 3000kg
 6. Przygotowanie do demontażu belki nośnej:
  • – skucie narostów,
  • – skucie ceramiki.
 7. Demontaż złomowy belki nośnej 380 x 100 – 397kg.

 

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie HCM S.A.

Termin realizacji prac: czerwiec 2018r. / od 6 dnia postoju /.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej : od pon. do pt. w godz. 8.00 do 12.00.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Kosztorys jednostkowy poszczególnych pozycji zakresu prac.
 3. Czas realizacji całości prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

– Pan  Wiesław Cichoń tel. 512403392,

– Pan Marcin Waloszczyk tel. 512403460.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont komina kondensatora” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.