Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont kanału kablowego wraz z włazami do zbiorników na pompowni wody chłodniczej nr 2 – Postój Główny

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ARWEKON Sp. z o.o. z Częstochowy

 

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 

Termin realizacji: czerwiec 2024 r. podczas Postoju Głównego (10-24 czerwiec 2024 r.)

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości zadania.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta jest kompletna do zrealizowania przedstawionego zakresu prac, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udzielają Panowie:

 1. Szymon NIEMIEC tel. 32 / 2 888 444 wew. 638, tel. kom. 510 105 415 – branża budowlana
 2. Jan MUREK tel. 32 / 2 888 444 wew. 858, tel. kom. 506 391 661
 3. Tomasz KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, tel. kom. 512 403 472
 4. Marcin NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, tel. kom. 512 403 452

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Remont kanału kablowego wraz z włazami do zbiorników na pompowni wody chłodniczej nr 2 – POSTÓJ GŁÓWNY 2024 (Zp 37887) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 19 kwietnia 2024  r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik: