Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont kanału kablowego wraz z włazami do zbiorników na pompowni wody chłodniczej nr 2 – Postój Główny.

UWAGA: Zakończenie przetargu bez złożenia ofert

 

Zakres prac wraz z uwagami został zawarty w Załączniku nr 1.

 

Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2022 r. podczas Postoju Głównego

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania przedstawionego zakresu, a także że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Do napraw betonów należy użyć rozwiązań systemowych, których propozycję należy dołączyć do oferty.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Szymon NIEMIEC tel. (32) 2 888 444 wew. 638, kom. 510 105 415

Pan Marcin NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, tel. kom. 512 403 452

Pan Tomasz KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, tel. kom. 512 403 472,

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont kanału kablowego wraz z włazami do zbiorników na pompowni wody chłodniczej nr 2 – POSTÓJ GŁÓWNY (Zp 28498)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: