Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont kanału kablowego relacji SO-42 – hala PSK z kanałem bocznym

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 26.07.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 26.06.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 20.05.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 11.04.2019

Zakres prac:

 1. Odkrycie kanału kablowego.
 2. Zdjęcie kabli ze zniszczonych półek kablowych (30 – 20 kabli w różnych miejscach).
 3. Całkowity demontaż istniejących półek kablowych i układu uziemienia oraz transport tego osprzętu na składowisko złomu (w odległości do 1km).
 4. Czyszczenie wnętrza kanału remontowanego – 30% zanieczyszczenia.
 5. Wyczyszczenie i udrożnienie przepustów na trasie kanału.
 6. Montaż nowych półek kablowych systemu BAKS. Osprzęt mocowania: system BAKS z elementami ze stali ocynkowanej zanurzeniowo. Odległość między półkami: 0,8m. Półki po obu stronach kanału 4 poziomy.

Należy zastosować n/w podstawowe elementy systemu:

– CWT40H40/3 Ceownik wzmocniony

– wysięgnik WWT400 (jedna strona)

– wysięgnik WWT300 (druga strona)

– śruba (komplet) SRM10x30

– kotwa PSRM10x95

 1. Wykonanie układu uziemienia półek bednarką 3×40, podłączonego do uziemienia stacji SO-42 i konstrukcji hali.
 2. Ułożenie i umocowanie kabli na nowych półkach
 3. Przykrycie kanału kablowego i uporządkowanie oraz doprowadzenie miejsca pracy do stanu pierwotnego.
 4. Odkrycie kanału bocznego
 5. Czyszczenie kanału bocznego – 100% zanieczyszczenia.
 6. Ułożenie istniejących kabli na podsypce i wypełnieniu kanału piaskiem.

 

Przewidywany termin realizacji: max. 5 dni kalendarzowych w czasie postoju remontowego MAJ 2019 r.

Przewidywany termin postoju remontowego: 13.05.2019 r. – 24.05.2019 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego oraz podany do wiadomości Wykonawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym. Prosimy aby wycenę dla pozycji „Odkrycie kanału kablowego” i „Zakrycie kanału          kablowego” uwzględnić jako odrębne pozycje kosztorysowe.
 2. Harmonogram prac wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do wykonania całego zakresu prac w czasie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych.
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz ze szkicami półek kablowych.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Paweł POTEMPA tel.(32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont kanału kablowego relacji SO_42 – hala PSK z kanałem bocznym” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 22 marca 2019 r. godz. 1200.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/

 Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.