Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont kanału kablowego relacji SO-42 – estakada kablowa o długości 220m

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY DMP System Sp. z o.o. z Świętochłowic

Zakres prac:
1. Odkrycie kanału kablowego.
2. Zdjęcie kabli ze zniszczonych półek kablowych ( 4 – 20 kabli w różnych miejscach).
3. Całkowity demontaż istniejących półek kablowych i układu uziemienia oraz transport tego osprzętu na składowisko złomu (w odległości do 1km).
4. Usunięcie materiału z powierzchni płyt kanału (2 strony)
5. Czyszczenie wnętrza kanału remontowanego.
6. Wyrównanie powierzchni ternu w pasie 1m przy kanale.
7. Wyczyszczenie i udrożnienie przepustów na trasie kanału.
8. Montaż nowych półek kablowych systemu BAKS. Osprzęt mocowania: system BAKS z elementami ze stali ocynkowanej zanurzeniowo. Odległość między półkami: 0,8m. Półki po obu stronach kanału od SO-42 do magazynu (długość ok. 60m) i po jednej stronie od estakady do magazynu (długość ok. 120m), po 2 półki poziome na każdym wsporniku pionowym(z możliwością montażu kolejnego poziomu w terminie późniejszym)
Należy zastosować n/w podstawowe elementy systemu:
– CWT40H40/3 Ceownik wzmocniony
– wysięgnik WWT400
– śruba (komplet) SRM10x30
– kotwa PSRM10x95
9. Wykonanie układu uziemienia półek bednarką 3×40 , podłączonego do uziemienia SO42 i szybu kablowego estakady.
10. Ułożenie i umocowanie pozostałych w kanale kabli na nowych półkach
11. Wykonanie planu odwodnienia kanału w rejonie SO-42
12. Montaż instalacji odwodnienia i podłączenie do istniejącej kanalizacji
13. Wymiana uszkodzonych płyt kanałowych ( do 10 szt. )
12. Przykrycie kanału kablowego i uporządkowanie oraz doprowadzenie miejsca pracy do stanu pierwotnego.

Przewidywany termin realizacji: max. 5 dni kalendarzowych w czasie postoju remontowego czerwiec 2017 r.
Przewidywany termin postoju remontowego: 12.06.2017 r. – 24.06.2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego oraz podany do wiadomości Wykonawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:
1. 16.03.2017 r. – godz.10.00
2. 21.03.2017 r. – godz. 10.00

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
Prosimy aby wycenę dla pozycji „Odkrycie kanału kablowego” i „Zakrycie kanału kablowego” uwzględnić jako odrębne pozycje kosztorysowe.
2. Harmonogram prac wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do wykonania całego zakresu prac w czasie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych.
3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz ze szkicami półek kablowych i odwodnienia kanału.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont kanału kablowego relacji SO_42 – estakada kablowa o długości ok. 220m” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 24 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.