Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont kanału kablowego Pompowni WUG – estakada kablowa o długości około 50m.
Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY DMP System Sp. z o.o. z Świętochłowic

Przewidywany termin realizacji prac : postój technologiczny w miesiącu Czerwcu 2017 r. / 4 dni kalendarzowe.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przez koordynatora prac ze strony Zamawiającego oraz podany do wiadomości Wykonawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku braku możliwości wyłączenia kabli wys. napięcia zlokalizowanych w kanale, termin prac może ulec zmianie lub możliwa jest rezygnacja z części prac.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

Terminy przeprowadzenia wizji lokalnej:
1. 16.03.2017r. godz. 10.00.
2. 21.03.2017r. godz. 10.00.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym dla poszczególnych czynności.
2. Harmonogram prac wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do wykonania całego zakresu prac w czasie nie dłuższym niż 4 dni kalendarzowe.
3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz ze szkicami półek kablowych.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5. Oświadczenie, że przedłożona oferta zawiera wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Warunki i termin płatności.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
• Pan Bronisław Jaworek tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457.
• Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442.
• Pan Ireneusz Wylężałek tel. (32) 288 84 44 wew. 906, kom. 507 452 340.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont kanału kablowego Pompowni WUG” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 31 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
– odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
– nieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: