Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont i zabudowa silnika synchronicznego dmuchawy DOLMEL na wydziale FKS

Dane: Silnik Dmuchawy nr 1; typ GYE 144T/01; moc 3150 kW; obroty 1500 obr/min; napięcie znamionowe: stojan – 6000 V, wirnik – 45 V; prąd  znamionowy: stojan – 348 A; wirnik – 350 A.; nr fabryczny: 13594102; rok produkcji 1978

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. z Jedlicz

 

Zakres prac obejmuje:

I. Demontaż silnika z stanowiska nr 1:

 1. Demontaż osłon wentylacyjnych silnika.
 2. Rozsprzęglenie zespołu silnik-dmuchawa.
 3. Odłączenie kabla zasilającego i zabezpieczenie głowicy.
 4. Demontaż węzłów łożyskowych wraz z instalacjami.
 5. Demontaż silnika.
 6. Zabezpieczenie elementów składowych do transportu.
 7. Załadunek elementów składowych.

 

II. Transport silnika do remontu i rozładunek.

 III. Weryfikacja:

Weryfikacja części składowych silnika – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

 

Zakres weryfikacji:

 1. Przegląd stojana (czyszczenie mechaniczne, mycie, suszenie).
 2. Przegląd wirnika (czyszczenie mechaniczne, mycie, suszenie).
 3. Przegląd stojaków łożyskowych i osłon (mycie).
 4. Badanie wału wirnika metodą ultradźwiękową przed demontażem.
 5. Weryfikacja części elektrycznych i mechanicznej silnika między innymi:

Szczegółowe badania uzwojeń silnika zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych, wykonanie prób wytrzymałości elektrycznej uzwojeń silnika (wykonanie prób wytrzymałości elektrycznej uzwojeń silnika za zgodą zleceniodawcy) oraz sprawdzenie stanu:

a) powłok lakierniczych
b) usztywnień cewek i połączeń czołowych uzwojeń stojana

c) przewodów łączących, uzwojeń stojana z tabliczką zaciskową i izolatorów.

d) usztywnienia pakietu żelaza czynnego stojana, cewek wirnika na biegunach wirnika

e) sprawdzenie stanu zaklinowania uzwojeń stojana.

f) sprawdzenie rezystancji izolacji głowicy, mostków, trzymadeł szczotkowych.

g) sprawdzenie połączeń.

h) sprawdzenie połączeń pierścieni zwierających klatki tłumiąco rozruchowej.

i) sprawdzenie stojaków, panewek, czopów łożyskowych, uszczelniaczy.

j) pomiar luzów łożyskowych.

k) pomiar izolacji stojaków łożyskowych.

6. Wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi.

7. Montaż i zabezpieczenie elementów składowych silnika do transportu.

 

IV. Transport silnika z weryfikacji i rozładunek.

 V. Remont silnika w zakresie podstawowym obejmuje:

 1. Usztywnienie cewek i połączeń czołowych uzwojenia stojana.
 2. Wymiana przewodów łączących uzwojenia stojana z tabliczką zaciskową oraz izolatorów.
 3. Usztywnienie/zaklinowanie uzwojenia stojana.
 4. Usztywnienia pakietu żelaza czynnego stojana.
 5. Impregnacja próżniowa ciśnieniowa uzwojeń stojana
 6. Usztywnienie cewek na biegunach wirnika.
 7. Regeneracja głowicy i trzymadeł szczotkowych (szlifowanie pierścieni, całkowita wymiana izolacji, wymiana izolatorów, wymiana śrub, wymiana trzymadeł szczotkowych, wymiana szczotek).
 8. Regeneracja pierścieni zwierających klatki tłumiąco-rozruchowej.
 9. Regeneracja wirnika:
  a) odkręcenie na biegunach połączeń zwierających pierścienie klatki,
  b) odkręcenie rozpórki, śrub mocujących nabiegunniki, demontaż cewek z biegunów wirnika,
  c) usunięcie z rdzeni biegunów starej izolacji,
  d) wymiana końcówek cewek, badanie na zwarcie zwojowe, naprawa uszkodzonych cewek na rdzeniach biegunów,
  e) impregnacja próżniowa ciśnieniowa cewek, suszenie,
  f) przygotowanie cewek do montażu,
  g) wykonanie izolacji głównej na rdzeniach biegunów w klasie F,
  h) sprawdzenie stanu nabiegunników,
  i) regeneracja śrub mocujących nabiegunniki, czyszczenie, pobielanie lutem powierzchni nabiegunników pod pierścienie klatki,
  j) wykonanie nowej ramki i przekładek usztywniających cewki na rdzeniach biegunów,
  k) wykonanie nowych przewodów łączących uzwojenie z pierścieniami ślizgowymi,
  l) przygotowanie beczki wirnika do montażu biegunów.
  m) montaż nabiegunników, usztywnienie cewek rozpórkami.
  n) połączenie końcówek cewek, izolacja, usztywnienie.
  o) badanie wirnika po montażu.
 10. Dostawa nowych uszczelnień węzłów łożyskowych i wymiana.
 11. Dostawa nowych i zabudowa łożysk ślizgowych (kompletów panewek).
 12. Malowanie antykorozyjne,
 13. Określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia – ekspertyza,
 14. Próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:
  a) termograficzna ocena stanu technicznego wirnika,
  b) termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
 15. Wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,
 16. Montaż i zabezpieczenie elementów składowych silnika do transportu.

 

VI. Transport silnika po remoncie i rozładunek.

 VII. Montaż po remoncie silnika na stanowisku:

 1. Rozładunek w miejscu montażu.
 2. Montaż kompletnych stojaków wraz z instalacjami.
 3. Montaż silnika.
 4. Montaż osłon wentylacyjnych.
 5. Ustawienie silnika: osiowanie (zgodnie z DTR z wykorzystaniem pomiarów dokonanych podczas demontażu), poziomowanie, ustawienie uszczelniacz
 6. Zamknięcie kompletnych węzłów łożyskowych wraz z pasowaniem.
 7. Podłączenie kabli zasilających.
 8. Próba biegu jałowego (sprawdzenie, drgań, temperatur).
 9. Zasprzęglenie silnika z dmuchawą.
 10. Pomiary kontrolne na stanowisku pracy.
 11. Pierwszy rozruch, sprawdzenie drgań, temperatur łożysk.
 12. Próba pod obciążeniem i oddanie do pracy pod ciągła kontrolą służb serwisowych wykonawcy remontu – min. 72h (maszyna zostanie obciążona po zakończeniu montażu lub w innym wyznaczonym terminie)

 VIII. Prace dodatkowe po weryfikacji:

 1. Przezwojenie stojana w klasie F.
 2. Przezwojenie remont kapitalny wirnika w klasie F .
 3. Przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana.
 4. Zakup i wymiana kompletnego szczotkotrzymacza wraz izolatorami mocującymi.
 5. Zakup i wymiana kompletnej głowicy z pierścieniami i izolatorami.
 6. Wymiana kompletnego sprzęgła – opcja w zależności od decyzji co do przebijania lub wymiany.
 7. Wymiana wału.

 

UWAGI:

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

 

Przewidywany terminy realizacji: sierpień 2022 r. (w przypadku konieczności wykonania przezwojenia wirnika lub stojana maksymalny czas realizacji remontu to 30 dni roboczych).

 

 1. Demontaż silnika z stanowiska nr 1 i transport do remontu – sierpień 2022 r.
 2. Weryfikacja – sierpień 2022 r.
 3. Remont silnika w zakresie podstawowym i dodatkowym – sierpień 2022 r.
 4. Transport silnika po remoncie, rozładunek oraz montaż – sierpień 2022 r.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następującym terminie: 11–20.04.2022 r. (po wcześniejszym kontakcie z Koordynatorem prac)

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 60 dni.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W ofercie należy przedstawić:

 1. kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót.
 2. deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.
 3. deklarację zwrotu wszystkich zdemontowanych/wymienionych części składowe silnika.

 

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej poszczególnych silników i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta – w zakresie wymagań.
 3. Koszt realizacji zadania w pełnym zakresie operacji i remontu silnika – należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności i dostaw.
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika wraz z harmonogramem. (dla remontu silnika należy przyjąć  moment akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o:
  a) przeprowadzenie wizji lokalnej,
  b) wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania,
  c) zapoznaniu się z:

–  miejscem prowadzenia prac,

–  pełnym zakresem prac,

 1. Oświadcza że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe,
 1. Oświadczenie że nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.
 2. Zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczy instalacje towarzyszące przed uszkodzeniem podczas realizacji zadani.
 3. Deklaracje o wykonaniu  robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych.
 4. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
 2. Pan Marek GÓRA tel. (32) 288 844 44 wew. 553, kom. 512 403 482
 3. Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont i zabudowa silnika synchronicznego dmuchawy DOLMEL na wydziale FKS (Zp 28132)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 26 kwietnia 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.