Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :

Remontu i konserwacji armatury na instalacji wody chłodniczej i obiegowej.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Z.U.H. „MELBUD I” SP.J. z Tarnowskich Gór.

Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Termin realizacji prac : w czasie głównego postoju technologicznego w miesiącu czerwcu 2018r. Termin postoju w dniach 11.06.2018r. – 22.06.2018r.

Maksymalny czas na wykonanie prac wynosi 6 dni kalendarzowych od chwili dopuszczenia do robót przy czym o kolejności prac decyduje HCM.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.

Sprzęt, materiały tj. (uszczelki, śruby, części zamienne itp.) oraz środki transportu  niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac objętych zapytaniem.
  2. Czas realizacji prac.
  3. Warunki i termin płatności.
  4. Warunki i termin gwarancji.
  5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
  6. Zapewnienie stałego pracownika nadzorującego roboty do kontaktu z HCM S.A.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela

Pan TOMASZ KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, kom. 512403472.

Pan MARCIN NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, kom. 512403452.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont i konserwacja armatury na instalacji wody chłodniczej i obiegowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101) w terminie do 13 kwietnia  2018 r. godz. 1000.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: