Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu górnego zamknięcia olejowego z ciągiem prowadzącym wg załączonego zakresu robót

Zakresy robót można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.
Termin realizacji: do 15.11.2017

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z specyfiką pracy Wydziału PSK.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie :
– Piotr Wacławek tel. 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
– Zdzisław Śliwa tel. wew. 698, tel. kom. 512 403 422,
– Grzegorz Dudek tel. wew. 544, tel. kom. 512 403 430.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Materiały podstawowe, pomocnicze, sprzęt oraz transport zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania w/w prac, który winien wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego.
2. Termin realizacji prac – określenie minimalnego czasu wykonania całego zakresu.
3. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
4. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Warunki i termin płatności.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont górnego zamknięcia olejowego z ciągiem prowadzącym” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 18.10. 2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do :
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
– odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

Załączniki: