Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu filtra bębnowego próżniowego OLIVERA P-10.0 Z.W.F. NYSA na Oczyszczalni Chemicznej.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZAKŁAD TECHNICZNO – HANDLOWY „TECH-MIAR” z Dąbrowy Górniczej.

Zakres prac obejmuje:
1.Demontaż uszkodzonej ściany bębna oraz znajdującej się wewnątrz instalacji powietrznej.
2.Wykonanie nowej instalacji powietrznej.
3.Wykonanie nowej ściany bębna filtra OLIVERA.
4.Wykonanie dodatkowych wzmocnień ścian bębna (ściany remontowanej oraz ściany po przeciwnej stronie).
Wykonawca zabezpieczy bęben na stanowisku przed osunięciem.
Wykonawca zapewni stałego przedstawiciela nadzorującego prace.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas realizacji prac.
3.Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
4.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Tomasz Kałmuk tel. (32) 288 84 44 wew. 958, tel. kom. 512403472.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dni robocze od pon – piąt. w godz. 8.00 – 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont filtra bębnowego próżniowego OLIVERA P-10.0 Z.W.F. NYSA na Oczyszczalni Chemicznej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 2 listopada 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
-zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.