Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na remont estakady stalowej wschód – zachód.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: premont sp. z o.o. z katowic

 Zakres prac wraz z dodatkowymi uwagami w Załączniku nr 1.   

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 14.00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefoniczne z inspektorem nadzoru ze strony HCM S.A.         

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac zgodnie z (tabelą) Załącznikiem nr 2.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Wykaz sprzętu.
 9. Referencje.

 Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Szymon Niemiec  tel. (32) 288 84 44 wew. 638, tel. kom.510105415.

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont estakady stalowej wschód – zachód” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. godz. 1200.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: