Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie remontu elektrycznego i mechanicznego suwnicy chwytakowej Q=10T, produkcji FUD Mińsk Mazowiecki z roku 1978, nr fabryczny: 5953 o nr rej: 3309003989 na wydziale PMS (stacja rozładowcza).

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

Zakres prac obejmuje:

 I Prace części mechanicznej:

 1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji suwnicy do stopnia czystości powierzchni Sa½.
 2. Weryfikacja konstrukcji suwnicy pod kątem identyfikacji pęknięć.
 3. W przypadku stwierdzenia pęknięć na suwnicy, wykonanie dokumentacji technicznej naprawy (jako opcja w ofercie).
 4. Wykonanie naprawy uszkodzeń zgodnie z wykonaną dokumentacją naprawczą (jako opcja w ofercie).
 5. Malowanie konstrukcji suwnicy wg. poniższej technologii:
 • SIGMACOVER 35 – 2 x razy farba podkładowa, grubość warstwy min. 100 um,
 • SIGMADUR 520 – 1 x razy farba nawierzchniowa – kolor żółty, grubość warstwy min. 120 um. Orientacyjna powierzchnia do malowania około 200 m2.
 1. Wykonanie pomiarów zużycia dźwigarów suwnicy (pomiar strzałki ugięcia).
 2. Wykonanie modernizacji kabiny, w której skład będzie wchodzić:
 • remont obecnie zainstalowanej na suwnicy, kabiny operatora (między innymi: wymiana nastawników na joysticki) – jako opcja I w ofercie,
 • wykonanie, dostawa i montaż nowej kabiny sterowniczej – jako opcja II w ofercie.

Nowa kabina musi być wyposażona w przemysłowy klimatyzator.

 1. Pomiary zużycia kół jezdnych mostu suwnicy i wózka. W przypadku uzyskania pomiarów wskazujących na graniczne zużycie kół – dostawa i wymiana w/w kół na nowe – jako opcja w ofercie.

 II Prace części elektrycznej:

 1. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej suwnicy i szczegółowe zapoznanie się z istniejącą dokumentacją techniczną suwnicy.
 2. Wykonanie dokumentacji wykonawczej obejmującej kompleksową wymianę okablowania suwnicy chwytakowej wraz z układem zasilania, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wymogami BHP.
 3. Dostawa i wymiana kompleksowa okablowania zgodnie z dokumentacja techniczną
  rysunków (nr rys. SM/101/10/WE/2 1/3-3/3):
 • Kable zasilające,
 • Kable mechanizmu podnoszenia/opuszczania suwnicy (stojan, wirnik, zwalniaki, łączniki krańcowe).

Przewidywany termin realizacji: do uzgodnienia z Zamawiającym.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz urządzenia dźwigowe (dźwig, zwyżka, rusztowania itp.) potrzebne do realizacji zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy wydziału PMS w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

Dokumentacja techniczna suwnicy do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac, w tym:
 • wycenić osobno część elektryczną i mechaniczną,
 • w części mechanicznej osobno przedstawić dwie opcje wyceny:

– remont obecnie eksploatowanej kabiny,

– wykonanie, dostawa i montaż nowej kabiny operatora.

 • w przypadku wymiany kabiny na nową należy wykonać projekt kabiny, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
 1. Czas realizacji całości prac wraz z harmonogramem robót z wyszczególnieniem czasu pracy każdego etapu wykonywanych prac.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Oświadczenie:
 • o przeprowadzeniu wizji lokalnej,
 • o wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania, zapoznaniu się
  z miejscem i specyfiką pracy wydziału.
 1. oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 2. oświadczenie, że nie wnosi się uwag do zakresu prowadzenia robót.
 3. deklarację o zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy oraz że Wykonawca zabezpieczy instalacje towarzyszące przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 4. deklarację o wykonaniu robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

 • część mechaniczna:
 • Pan Jakub KUD (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451
 • część elektryczna:
 • Pan Ireneusz WYLĘŻAŁEK (32) 288 84 44 wew. 906, kom. 512 403 464
 • Pan Tadeusz MAZUR (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie remontu elektrycznego i mechanicznego suwnicy chwytakowej Q=10T, produkcji FUD Mińsk Mazowiecki z roku 1978, nr fabryczny: 5953 o nr rej: 3309003989 na wydziale PMS (stacja rozładowcza) (21838)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

ZAŁĄCZNIKI: