Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu elektrycznego i mechanicznego suwnicy chwytakowej nr 2 Q = 5T prod. GZUT
z roku 1988 r., nr fabr: 40951, nr rej: 3309030563 na wydziale PMS.

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Prace części mechanicznej:

 

Wariant I:

 • czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości powierzchni Sa 21/2,
 • malowanie konstrukcji suwnicy wg. poniższej technologii:

– SIGMACOVER 35 – 2 x razy farba podkładowa, grubość warstwy min. 100 um,

– SIGMADUR 520 – 1 x razy farba nawierzchniowa – kolor żółty, grubość warstwy min. 120 um. Orientacyjna powierzchnia do malowania około 200 m2.

 

Wariant II:

 • zakres wariantu I,
 • weryfikacja konstrukcji suwnicy pod kątem identyfikacji pęknięć,
 • w przypadku stwierdzenia pęknięć opracowanie dokumentacji technicznej naprawy,
 • wykonanie naprawy uszkodzeń zgodnie z dokumentacją naprawczą,
 • wykonanie pomiarów zużycia dźwigów suwnicy (pomiar strzałki ugięcia),
 • opracowanie dokumentacji technicznej wzmocnień pod napędami mechanizmów jazdy mostem suwnicy,
 • wykonanie w/w wzmocnień zgodnie z opracowanym projektem.

 

 1. Prace części elektrycznej:
  1. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej suwnicy i szczegółowe zapoznanie się z istniejącą dokumentacja techniczną suwnicy.
  2. Wykonanie dokumentacji wykonawczej obejmującej kompleksową wymianę okablowania suwnicy chwytakowej wraz z układem zasilania, zgodnie z obowiązującymi normami,
  3. Dostawa i wymiana kompleksowa okablowania zgodnie z dokumentacją techniczną wg. rysunków (nr rys. SM/101/10/WE/2 1/3-3/3):

3.1 Kable zasilające,

3.2 Kable mechanizmu podnoszenia/opuszczenia suwnicy (stojan, wirnik, zwalniaki, łączniki krańcowe),

3.3 Kable mechanizmu zamykania/otwierania suwnicy (stojan, wirnik, zwalniaki, łączniki krańcowe),

3.4 Kable mechanizmu jazdy wózka suwnicy (stojan, wirnik, zwalniaki, łączniki krańcowe),

3.5 Kable mechanizmu jazdy mostu suwnicy (stojan, wirnik, zwalniaki, łączniki krańcowe),

3.6 Kable mechanizmu jazdy wózka suwnicy (stojan, wirnik, zwalniaki, łączniki krańcowe),

3.7  Przewody ruchome (zwisy kablowe) lub w opcji IGUS,

3.8 Kable i przewody pomocnicze (zewnętrzne połączenia szaf i skrzynek krosowych).

 

4. Wymiana dławików tabliczek zaciskowych napędów, zwalniaków, skrzynek krosowych.

5. Modernizacja wyłączników krańcowych wrzecionowych, wymiana starego typu WK60 na wyłączniki typy FGR200 – (nr rys. SM/101/10/WE/1 2/3)

5.1 Mechanizmu podnoszenia/opuszczania suwnicy

5.2 Mechanizmu zamykania/otwierania suwnicy

6. Wymiana rezystorów rozruchowo-regulacyjnych (nr rys. SM/101/10/WE/1 2/3)

6.1 Mechanizmu podnoszenia/opuszczania suwnicy

6.2 Mechanizmu zamykania/otwierania suwnicy

6.3 Mechanizmu jazdy mostu suwnicy (2 szt.)

7. Wymiana osprzętu elektrycznego w kabinie operatora (nr rys. SM/101/10/WE/1 3/3) oraz odnowienie powłoki lakierniczej pulpitu sterowniczego.

8. Wymiana szafy sterowniczej wraz z osprzętem elektrycznym (nr rys. SM/101/10/WE/1 1/3)

8.1 Pozycja 9 i 10 należy zastosować styczniki DILM80

8.2 Pozycja 14 i 15 należy zastosować DILM32

8.3 Pozycja 13 należy zastosować DILM40

8.4 Pozycja 12 należy zastosować DILM17

9. Wymiana szafy sterowniczej na większą lub odnowienie powłoki lakierniczej w przypadku odpowiedniej ilości miejsca na osprzęt elektryczny.

10. Demontaż i montaż po przeglądzie: silników, zwalniaków, krańcowych).

11. Czyszczenie (wew. i zew.) szaf sterowniczych skrzynek oraz odnowienie powłok lakierniczych.

12. Przegląd rezystorów i odnowienie powłok lakierniczych.

13. Trwały opis okablowania i pozostałego wyposażenia elektrycznego.

14. Aktualizacja pełnej dokumentacji elektrycznej suwnicy po remoncie.

15. Wykonanie pomiarów rezystancji i uziemienia.

 

 1. Zatwierdzenie dokumentacji zakresów części mechanicznej i elektrycznej w odpowiednim UDT.
 2. Wykonanie prób testowych i pomontażowych suwnicy.
 3. Przedłożenie zatwierdzonej przez UDT dokumentacji powykonawczej.
 4. Uczestnictwo w odbiorze suwnicy przed UDT.

 

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

 

Przewidywany termin realizacji: do uzgodnienia z Zamawiającym.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Wszystkie materiały, sprzęt i urządzenia dźwigowe (dźwig, zwyżka, rusztowania itp.) potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Szczegółowy harmonogram robót wraz z wyszczególnieniem czasów pracy każdego etapu wykonywanych prac.
 2. Wycenę części elektrycznej i mechanicznej. Wycenę części mechanicznej każdy
  z wariantów przedstawić w osobnej kalkulacji cenowej.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie o wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania, zapoznaniu się z miejscem i specyfiką prowadzenia prac.
 7. Oświadczenie że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Oświadczenie, że Wykonawca nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.
 9. Deklarację o zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy oraz że Wykonawca zabezpieczy instalacje towarzyszące przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 10. Deklaracje o wykonaniu robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

Pan Ireneusz WYLĘŻAŁEK tel. (32) 288 84 44 wew. 906, kom. 512 403 464

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442


O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont elektryczny i mechaniczny suwnicy chwytakowej nr 2 Q = 5T prod. GZUT z roku 1988 r., nr fabr: 40951, nr rej: 3309030563 na wydziale PMS (21322)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: