Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont dyżurki oddziału Odpylania PSK.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Usługi Remontowo – Budowlane Jarosław Rosiak z Kalet

 

Zakres prac :

I. Pomieszczenie nr I :

 

 1. Opalanie ścian i sufitów – ok. 65,0 m²
 2. Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie – ok. 18,0 m²
 3. 2-krotne malowanie powierzchni sufitów farbą olejną (kolor) – ok. 18,0 m²
 4. Skucie płytek – ok. 7,0 m²
 5. Wykonanie zabudowy z płyty g/k wraz z konstrukcją – 7,0 m²
 6. Wykonanie płytek podłogowych wraz z przygotowaniem podłoża – ok. 15,0 m²
 7. Wykonanie płytek ściennych wraz z przygotowaniem podłoża – ok. 45,0 m²
 8. Wymiana umywalki – 1 kpl.
 9. Wymiana boliera – 1 kpl.
 10. Wymiana baterii umywalkowej – 1 kpl.
 11. Wykonanie odpływu z umywalki – 1 kpl.
 12. Wykonanie kratki odwadniającej wraz z odpływem – 1 kpl.
 13. Wykonanie nowego odwodnienia – 1 kpl.
 14. Wykonanie nowego zaworu czerpalnego (pod wąż) – 1kpl.
 15. Wykonanie nowej wentylacji wraz z wymianą kratki – 1 kpl.
 16. Wymiana drzwi – 1 kpl.

 

II. Pomieszczenie nr II :

 

 1. Opalanie ścian i sufitów – ok. 13,0 m²
 2. Przygotowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie – ok. 13,0 m²
 3. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą olejną (kolor) – ok. 13,0 m²
 4. Wykonanie płytek podłogowych wraz z przygotowaniem podłoża oraz wykonaniem cokolika – ok. 2,5 m²
 5. Wykonanie dylatacji systemowej – 1 kpl.
 6. Malowanie drzwi z ramą farbą chemoodporną – 1 kpl.

 

 

III. Roboty Elektryczne:

 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z opracowaniem dokumentacji, instalacja powinna być wykonana jako natynkowa o stopniu ochrony co najmniej IP44 (sufit) oraz podtynkowa (ściany), zgodnie z obowiązującymi przepisami i składać się z:

 1. Nowej rozdzielni z zabezpieczeniami poszczególnych obwodów.
 2. Instalacji oświetleniowej 2 pomieszczeń. ( 3 oprawy hermetyczne LED w pomieszczeniu dyspozytorni, 1 oprawa hermetyczna LED w przedsionku).
 3. Instalacji 4 gniazd wtykowych podwójnych 230 V oraz 1 gniazdo wtykowe potrójne 230 V (przekrój przewodu 2,5 mm²).
 4. Wentylatora sufitowego (przemysłowego IP 54).

 

 

Przewidywany termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony i uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, urządzenia, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

UWAGI:

 1. Remont będzie odbywał się na czynnym obiekcie.
 2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów obejmuje mycie, gruntowanie, ewentualne skrobanie.
 3. Wykonawca powinien ująć w wycenie koszty związane z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej, urządzeń, drzwi, okien, mebli.
 4. Wykonawca musi uwzględnić prace porządkowe po remoncie.
 5. W zakresie robót elektrycznych wchodzi:
  • – demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
  • – opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
  • – montaż instalacji w pomieszczeniach wraz z pracami budowlanymi (tj. wykucie rowków, przebicia, itp.)
  • – wykonanie pomiarów wykonanej instalacji i dostarczenie protokołów badań odbiorczych przez uprawnione osoby
 6. Przed wbudowanie i zastosowaniem materiałów Wykonawca powinien przedstawić i uzyskać akceptację inspektora działu PRI.
 7. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.

 

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Koordynatorem prac ze strony HCM..

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan MARCIN KACZMARCZYK tel. (32) 288 844 44 wew. 530, kom. 512 403 431

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, które powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont dyżurki oddziału Odpylania PSK” należy złożyćw siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do:

 •   – swobodnego wyboru Oferty,
 •   – negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 •   – odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 •  –  zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 •   – unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.