Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :
Remontu dwucelkowej chłodni wentylatorowej wody obiegowej – wymiana wodorozdziału i zraszalnika w celce A i B.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – SAVEX S.A. Z LEGNICY.

Zakres prac:
1. Prace demontażowe:
a) demontaż po jednej ścianie osłonowej na celce celem dostępu do wodorozdziału,
b) demontaż zraszalnika,
c) demontaż wodorozdziału.
2. Prace montażowe:
a) zabudowa nowego wodorozdziału,
b) zabudowa nowego zraszalnika,
c) zabudowa dysz rozbryzgowych – w przypadku uszkodzenia należy zabudować nowe,
d) zabudowa ściany wiatrowej,
e) zabudowa zewnętrznych ścian osłonowych.
3. Naprawa koryt na chłodni wody chłodniczej PS – cela nr 1.
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu konkursu ofert :
• Zastosowane drewno powinno być impregnowane próżniowo.
• Wszystkie materiały odpadowe wytworzone podczas remontu wykonawca zutylizuje na swój koszt.
• Złom stalowy wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez HCM.
• Osady powstałe przy demontażu zraszalnika oraz wodorozdziału usunie wykonawca w miejsce wskazane przez HCM.

Termin realizacji prac : w czasie głównego postoju technologicznego w miesiącu czerwcu 2017r.
Czas realizacji : 12 dni kalendarzowych.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Sprzęt, materiały oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac objętych zapytaniem.
2. Warunki i termin płatności.
3. Warunki i termin gwarancji. (Wymagana 5 lat na wykonane roboty).
4. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
5. Zapewnienie stałego pracownika nadzorującego roboty do kontaktu z HCM S.A.
6. Referencje potwierdzające wykonanie przez Oferenta remontów chłodni wentylatorowych w przeszłości.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan TOMASZ KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, kom. 512403472.
Pan MARCIN NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, kom. 512403452.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont dwucelkowej chłodni wentylatorowej wody obiegowej – wymiana wodorozdziału i zraszalnika w celce A i B” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 22 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.