Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont dachu Nastawni Mh-1

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: WOD-PRZEM Sp. z o.o. sp.k. z Torunia

 Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 I. Nastawnia wyższa:

 1. Wymiana obróbki blacharskiej murka ogniowego – ok. 21,0 mb
 2. Wymiana obróbki blacharskiej pas nadrynnowy – ok. 9,0 mb
 3. Wymiana obróbki blacharskiej daszku nad oknami i drzwiami – 37,0 mb
 4. Wymiana klapy dachowej bądź przerobienie – 1 kpl.
 5. Wymiana deski czołowej wraz z ewentualnym nowym mocowaniem – 1 kpl.
 6. Wymiana rynny wraz z lejem oraz rury spustowej – 15,0 mb
 7. Zerwanie istniejącej nawierzchni z papy – ok. 75,0 m2
 8. Przygotowanie i wyrównanie podłoża pod papę bądź styropapę – ok. 75,0 m2
 9. Wykonanie nawierzchni dachu 2 warstwy papy – ok. 25,0 m2
 10. Wykonanie izolacji z styropapy gr. 10 cm – ok. 50,0 m2
 11. Wykonanie nawierzchni dachu z papy nawierzchniowej wraz z wywinięciem na murek ogniowy – ok. 50,0 m2
 12. Reperacja dachu nad oknami od spodu – ok. 15,0 m2
 13. Uzupełnienie tynków – ok. 4,0 m2
 14. Izolacja wejścia na dach, komina oraz kominka wentylacyjnego – 3 kpl.
 15. Utylizacja papy – 1 kpl.

II. Wymiana okien:

 1. Wymiana parapetów – ok. 14,0 mb
 2. Wymiana okien na zgodne z WT2021 o wysokości ok. 1,55 – ok. 14,0 mb
 3. Wykonanie filarków wzmacniających – 3 kpl.
 4. Tynkowanie oraz malowanie filarów – 3 kpl.

III. Likwidacja balkonu od strony północnej:

 1. Demontaż oraz skucie balkonu – 1 kpl.
 2. Zamurowanie otworu drzwiowego – 1 kpl.
 3. Wstawienie okienka – 1 kpl.

 Przewidywany termin realizacji: wrzesień/październik 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac. Wizje lokalne do 17.09.2021 r.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela: Pan Marcin KACZMARCZYK tel. 32 / 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 512 403 431

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont dachu Nastawni Mh-1 (Zp 24917) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 22 września 2021 r.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik Nr 1: zakres-prac