Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału
w pisemnym konkursie ofert na:

Remont dachu na pompowni wody chłodniczej nr 2 oraz na pompowni wody obiegowej.
UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert
 

Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

Planowany termin realizacji prac: do 30.10. 2018r.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac ze strony HCM.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

  • Pan Tomasz Kałmuk tel. kom. 512 403 472

           

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac.
  2. Kosztorys ofertowy.
  3. Czas realizacji prac.
  4. Warunki i forma płatności.
  5. Warunki i czas trwania gwarancji.
  6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  7. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont dachu na pompowni wody chłodniczej nr 2 oraz na pompowni wody obiegowej”należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 25.09.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru Oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki