Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont dachu budynku stacji dmuchaw

 

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 I. Remont dachu w budynku stacji dmuchaw:

 1. Montaż zabezpieczenia nad urządzeniami w czynnej hali dmuchaw pow. ca. 372 m2
 2. Demontaż wszystkich warstw starego dachu o pow. ca. 372 m2
 3. Piaskowanie i malowanie konstrukcji dachu – kpl. 1
 4. Montaż linki nierdzewnej asekuracyjnej wzdłuż kalenicy – ca.24 mb
 5. Ułożenie nowej blachy trapezowej TR 80 gr. 0,70 mm o pow. 372 m2
 6. Malowanie polimączkiem okapów z blachy trapezowej – o pow. ca. 15 m2
 7. Montaż nowych rynien dachowych PVC fi 150 mm o długości ca. 48 mb
 8. Montaż rur spustowych PVC fi 100 mm szt. 4
 9. Ułożenie nowej warstwy ocieplenia z płyt PIR o grubości 8 cm wraz z kołkami montażowymi o pow. ca. 372 m2
 10. Ułożenie nowego dachu z membrany EPDEM o pow. ca. 372 m2
 11. Ułożenie nowych obróbek blacharskich o pow. 30 m2

 II. Remont dachu na bocznych pomieszczeniach:

 1. Usunięcie starych pokryć dachowych o pow. ca. 25,00 m2
 2. Naprawa i wyrównanie powierzchni betonowych stropu ca. 1,00 m3
 3. Wykonanie nowej obróbki blacharskiej o pow. ca. 7 m2
 4. Wykonanie nowych rynien PVC fi 110 o długości ca. 12,5 mb
 5. Wykonanie nowych rur spustowych PVC fi 80 o długości ca. 7 mb

 

III. Wymiana naświetli na ścianie budynku:

 1. Demontaż starych naświetli na elewacjach zachodniej i wschodniej o pow. ca. 132 m2
 2. Montaż nowych naświetli z wypełnieniem z poliwęglanów oraz na profilach aluminiowych z możliwością uchyłu 50% okien o pow. ca. 132 m2
 3. Wymiana obróbek nad okiennych o długości ca. 110 mb
 4. Wymiana parapetów pod oknami o długości ca. 110 mb

 

IV. Wymiana przy kanalików odprowadzających wodę z dachy od strony północnej:

 1. Odtworzenie przyłączy kanalizacyjnych fi 150 mm deszczowych do najbliższych studzienek budynku hali dmuchaw szt. 4.

 

Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Szymon Niemiec tel. 32 / 2 888 444 wew. 638, tel. kom. 510 105 415

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont dachu budynku stacji dmuchaw (Zp 22839) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 25 maja 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: