Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

 

Remontu budynku stacyjnego GSZ-2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. z Chorzowa

Zadanie będzie realizowane etapami.

Zakres remontu został zawarty w Załączniku nr 1.

Przewidywany termin realizacji: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji poszczególnych etapów prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych elementów zakresu prac danego etapu. Prosimy o wykorzystanie Załącznika nr 2 tj. tabeli elementów scalonych.
 2. Czas wykonania prac wraz harmonogramem prac. Należy uwzględnić podział na etapy.
 3. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Szymon Niemiec tel. (32) 288 84 44 wew. 638, kom. 510 105 415

Pan Bronisław Jaworek tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont budynku stacyjnego GSZ – 2 (ZP 16134)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 17 marca 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru Oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki: