Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont budynku biurowego HCM S.A. wraz z instalacjami: klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznymi i teletechnicznymi.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac: Październik 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o projekt pn. Remont budynku biurowego Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim wraz z instalacjami: klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznymi i teletechnicznymi.”
Projekt i dokumentacja techniczna w wersji papierowej oraz elektronicznej dostępne u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

Podstawowe parametry budynku:
– powierzchnia zabudowy 1068,16 m²,
– powierzchnia netto 3038,98 m²,
– kubatura brutto 12617,30 m³
– ilość kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna,
– szerokość elewacji frontowej 77,6 m,
– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od średniego poziomu terenu przy wejściu do budynku 11,85 m,
– geometria dachu: dach płaski.

Przewidywany zakres prac:
– wymiana wewnętrznych instalacji: wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
– wykonanie instalacji kontroli dostępu oraz monitoringu,
– wykonanie instalacji klimatyzacji,
– zakup i montaż centrali klimatyzacji na dachu budynku,
– montaż nasad kominowych wspomagających wentylację łazienek,
– wydzielenie klatek schodowych w strefie pożarowej (przeszklenie w ścianach klatki EI30, klatki oddymianie grawitacyjne, za pomocą klap dymowych zamocowanych w stropodachu budynku, napowietrzanie klatek schodowych poprzez drzwi i okna,
– zmiany w układzie ścian działowych,
– zmiany w układzie otworów drzwiowych,
– wymiana nadproży nad wewnętrznymi otworami drzwiowymi, poszerzanie otworów drzwiowych,
– wykonanie nowych otworów drzwiowych,
– wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych pierwszego piętra w strefie sekretariatu
– wykonanie słupów żelbetowych oraz nadproży nad projektowanymi wyburzeniami,
– wymiana drzwi wewnętrznych,
– naprawa pęknięć i ubytków tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi,
– wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładziny pvc,
– wymiana posadzek na wszystkich kondygnacjach,
– demontaż istniejących i wykonanie nowych sufitów podwieszanych,
– wymiana opraw oświetleniowych,
– wykonanie powłok malarskich,
– wykonanie powłok ścian z oklein winylowych,
– wykonanie balustrad wewnętrznych,
– wymiana płytek,
– wydzielenie pokoi socjalnych,
– wymianę parapetów wewnętrznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wielobranżowa dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe BB Mulier. Dokumentacja ta stanowi podstawę opracowania oferty. Z dokumentacji tej wynika m in. zakres rzeczowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Rozliczenie robót będzie przeprowadzane na podstawie kosztorysu powykonawczego i rzeczywistej wielkości wykonanych robót na podstawie cen jednostkowych oferenta przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
Zakłada się, że realizacja zadania remontowego odbywać się będzie etapowo (strefowo) ze względu na nieprzerwanie ciągłe użytkowanie pomieszczeń biurowca, wg przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu robót po uprzednim zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. Oferent w swojej ofercie powinien zaproponować harmonogram realizacji robót uwzględniający użytkowanie pomieszczeń. Harmonogram ten będzie doprecyzowany w momencie przygotowywania umowy z potencjalnym Wykonawcą.
Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie koszty związane z przeprowadzką, w tym wyposażenia poszczególnych pomieszczeń biurowych.

Przewiduje się wykonanie prac związanych z wykonaniem klimatyzacji w pierwszej kolejności wraz z podłączeniem do wskazanych pomieszczeń.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zutylizować materiały pochodzące z rozbiórek w tym materiały niebezpieczne. Natomiast złom stalowy i żeliwny jest własnością HCM i należy go przetransportować na składowisko złomu HCM.

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
Wizję lokalną można przeprowadzić w dniach 12.09.2017r. – 22.09.2017r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostki obmiarowej.
3. Czas realizacji prac.
4. Harmonogram realizacji robót uwzględniający użytkowanie pomieszczeń.
5. Warunki i forma płatności.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
9. Referencje.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Dominik HELISZ tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510 105 415
Pan Marcin KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom 512 403 431
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont budynku biurowego HCM S.A. wraz z instalacjami” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 27 września 2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.