Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont agregatu głębinowego GRUNDFOS SP 215-4. Silnik: MMS 8000, 75 kW, 500 V.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ENERGOSERWIS S.C. z Katowic

 

Zakres prac:

 1. Remont silnika (przezwojenie – stan izolacji „0”, wymiana łożysk),
 2. Przegląd i wymiana części eksploatacyjnych pompy (kit no 185034),
 3. o-ring – poz. 1d
 4. gniazdo zaworu – poz. 3
 5. stop disc – poz. 5
 6. górne łożysko – poz. 6
 7. pierścień – poz. 7
 8. łożysko – poz. 8
 9. pierścień nośny – poz. 72
 10. Transport pompy do i z miejsca naprawy.

 

UWAGA: Wykonawca zwróci wszystkie zużyte części.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu pompy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys wykonawczy zawierający zakres remontu i wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia remontu wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont pompy.

 

Kosztorys wykonawczy do zakresu remontu należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odbioru pomp do remontu.

 

Przewidywany termin realizacji: listopad 2022 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac.
 2. Czas realizacji prac (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo
  -zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Tomasz KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, tel. kom. 512 403 472,

Pan Marcin NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, tel. kom. 512 403 452,

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont agregatu głębinowego GRUNDFOS SP 215-4 (Zp 30033) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 13 września 2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki: