Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont agregatu głębinowego GRUNDFOS SP 215-4, nr fabryczny C18A00504 17220002,
rok produkcji: 2017. Silnik: MMS 8000, 75 kW, 500 V.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

 

Zakres prac:

 1. Remont silnika (przezwojenie – stan izolacji „0”, wymiana łożysk),
 2. Przegląd i wymiana części eksploatacyjnych pompy (kit no 185034),
  a) o-ring – poz. 1d
  b) gniazdo zaworu – poz. 3
  c) stop disc – poz. 5
  d) górne łożysko – poz. 6
  e) pierścień – poz. 7
  f) łożysko – poz. 8
  g) pierścień nośny – poz. 72
 3. Transport pompy do i z miejsca naprawy.

 

UWAGA: Wykonawca zwróci wszystkie zużyte części.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu pompy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys wykonawczy zawierający zakres remontu i wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia remontu wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont pompy.

 

Kosztorys wykonawczy do zakresu remontu należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odbioru pomp do remontu.

 

Przewidywany termin realizacji: maj 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega
w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac.
 2. Czas realizacji prac (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Tomasz KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, tel. kom. 512 403 472,

Pan Marcin NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, tel. kom. 512 403 452,

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont agregatu głębinowego GRUNDFOS SP 215-4, nr fabryczny C18A00504 17220002, rok produkcji: 2017. Silnik: MMS 8000, 75 kW, 500 V (Zp 23028) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki: