Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont 5szt. pomp zatapialnych typu PZ-45 BRYZA; 4,5kW; 2900 obr/min; 380V.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o. z Mikołowa

Zakres prac zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2.

Przewidywany termin realizacji: sierpień 2018 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt realizacji prac zgodnie z załączonymi zakresami prac.
  2. Czas realizacji prac (od momentu akceptacji zakresu remontu).
  3. Warunki i forma płatności.
  4. Warunki i czas trwania gwarancji.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

– Pan Tomasz KAŁMUK tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom 512 403 472,

– Pan Jan MUREK tel. wew. 858, kom. 506 3916 61.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont 5szt. pomp zatapialnych typu PZ-45 BRYZA; 4,5kW; 2900 obr/min; 380V” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 20 lipca 2018 r.  godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: