Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont 5 szt. pomp zatapialnych typu PZ-45 BRYZA; 4,5kW; 2900 obr/min; 380V.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HYDROTECHNIKA Z BIAŁEGOSTOKU

 Zakres prac zgodnie z Załącznikami nr 1.

 Po dokonaniu weryfikacji i przed przystąpieniem do realizacji zadania należy przedstawić szczegółowy kosztorys naprawy (wykaz części oraz prac wraz z dokumentacją fotograficzną) poszczególnych pomp wraz z protokołami pomiarów stanu izolacji przewodów zasilających oraz stanu izolacji uzwojeń silników w celu akceptacji zakresu remonty przez zleceniodawcę.

Wymagany zwrot zużytych części.

 Przewidywany termin realizacji: III kwartał 2019 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac zgodnie z załączonym zakresem prac.
 2. Czas realizacji prac (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

– Pan Tomasz KAŁMUK tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom 512 403 472,

Pan Jan MUREK tel. wew. 858, kom. 506 3916 61.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont 5szt. pomp zatapialnych typu PZ-45 BRYZA; 4,5kW; 2900 obr/min; 380V” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 9 sierpnia 2019 r.  godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 1. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: