Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont 3 pól zasilających stycznikowi 500V 42.1 na Wydziale PSK

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO MONTAŻOWE „ENERGETYKA” SP. Z O.O.

UWAGA: Praca na czynnej rozdzielni 500V

Stan obecny:
Dwa pola zasilające, nr 1 sekcja 1 i nr 17 sekcja 2 wyposażone są w wyłączniki mocy APU-30A produkcji Apena (Ith-1000A, 500V~ 25kA, 220V= 30kA, Rok produkcji. 1979)
Dwa pola zasilające, nr 1 sekcja 1 i nr 17 sekcja 2 są zasilane kablami 4x YAKY 3x240mm2.
Pole sprzęgłowe nr 8 sekcja 1 wyposażone jest w odłącznik OZK-1250A, połączone mostem kablowym 2x YAKY 3x240mm2.

Zakres prac:
1. Dostawa i montaż aparatury łączeniowej, zabezpieczającej, sterującej, monitorującej wraz z okablowaniem.
2. Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.
3. Wykonanie prób, pomiarów i uruchomienie pól.
4. Wykonanie tablic synoptycznych, wykresów historycznych i uruchomienie monitoringu zdalnego pól na stacjach podglądowych SCADA ( dyspozytornia PSK).
5. Przeprowadzenie prób odbiorowych.

Pola zasilające i sprzęgłowe należy wyposażyć w:
– wyłącznik kompaktowy VL-1250A do ochrony instalacji ETU 10 typ: 3VL77121SB368QC1 wraz z kasetą wysuwną typ: 3VL9800-4WC30
– miernik parametrów sieci z funkcją licznika energii elektrycznej,
– przekładniki prądowe i napięciowe,
– kontrolki sygnalizacyjne.

Sygnalizacja lokalna i zdalna z pól 1, 8 i 17 powinna obejmować: stan wyłącznika, awaryjne wyłączenie, przeciążenie, doziemienie 500V.

Przy projektowaniu wyposażenia pól należy zachować standardy pozostałych pól rozdz. 500V w ST-42.1. ( szyny siłowe aluminiowe ).

Monitoring zdalny parametrów elektrycznych, stanów aparatury łączeniowej/zabezpieczającej i pomiarów wielkości elektrycznych w oparciu o istniejący system SCADA i PLC ( iFix, Omron )

Termin realizacji – postój remontowy: miesiąc czerwiec 2017 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Czas realizacji: max. 7 dni kalendarzowych
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem:
a) kosztów opracowania projektu wykonawczego
b) kosztów dostaw materiałów,
c) kosztów prac montażowych.
Dla każdego wycenionego elementu należy dołączyć kosztorys ofertowy.
2. Harmonogram prac i dostaw.
3. Opis szczegółowy zastosowanych rozwiązań i aparatury technicznej (należy podać typy i parametry aparatury ) oraz przedstawić szkice/schematy poglądowe.
4. Opis zastosowanej technologii wykonania z uwzględnieniem przepisów BHP.
5. Warunki i forma płatności.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

UWAGA:
Prace będą prowadzone w czynnej rozdzielni prądu (stycznikowni) – inspektora nadzoru zapewnia wykonawca. Nie przewiduje się całkowitego wyłączenia rozdzielni z ruchu na czas prowadzenia robót tzn. przez cały okres prac remontowych wszystkie odpływy pod napięciem, trzy przerwy po uzgodnieniu w godzinach nocnych po ok 2h.
Jednocześnie prosimy o uwzględnienie Rozp. MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
§ 82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Ireneusz WYLEŻAŁEK tel. (32) 288 84 44 wew. 906, kom. 512 403 464
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont 3 pól zasilających stycznikowi 500V 42.1 na Wydziale PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 27 lutego 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.